Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Do roku 2006

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Wszelkie ogłoszenia o przetargach i wynikach znajdują się na stronie www.wschowa.info
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro
Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel 065 - 540 32 57 ; fax 540 37 74, e-mail: zszwschowa@o2.pl , www.zsz.zw.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Roboty budowlane 2006 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie”
Miejsce realizacji zamówienia: 67-400 Wschowa, województwo lubuskie Zamówienie obejmuje roboty malarskie, posadzkowe, ogrodzeniowe, elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne w budynku oraz na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. T. Kościuszki 11 we Wschowie. Czas trwania robót – do 15.08.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł) pok. lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Adrian Pepliński - specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, tel.(065) 540 32 57 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie szkoły (I piętro). Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2006 o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego w bibliotece (parter). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do dnia 19.06.06r. do godz. 9:00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 90% , okres gwarancji – 10 %

Wschowa, dnia 09.06.2006r. ------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 142 z dnia 07.06.2006 pod pozycją 29859
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie.
Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie. Zamówienie obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz rozbudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej boiska. Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 24.10.2006 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł +VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68 2.Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić do 24.07.2006 do godz.1100. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.06.2006 r. ------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa
. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Siedlnica, powiat wschowski, woj. lubuskie Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotyczące budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa. Czas trwania robót – do 29 września 2006. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17 2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 26.06.2006 r. do godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.06.2006 r. ------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 26 stanowisk postojowych przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie.
Miejsce realizacji zamówienia: teren Zespołu Szkół Zawodowych, miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj. Lubuskie. Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotyczące budowy parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wschowa. Czas trwania robót – do 31 sierpnia 2006 r.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79 2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 1.500 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 12.06.2006 r. do godz. 1100. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
Wschowa, dnia 31.05.2006 r. --------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r.
Miejsce realizacji zamówienia: powiat wschowski, województwo lubuskie Zamówienie dotyczy mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r. Termin wykonywania usługi – etap I do 15.07.2006 r, etap II do 30.09.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17 2. Tatiana Wasielewska, - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 7.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium nie wymagane Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie : cena (koszt): C = 100 %

 Wschowa, dnia 25.05.2006 r. -------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 122 z dnia 18.05.2006 r. pod poz. 26105
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, ul. Plac Kosynierów 1 c, pok. 212, tel/fax 065 - 540 48 00, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
„Przebudowa kotłowni węglowych na kondensacyjne kotłownie opalane gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznych instalacji gazu w budynkach internatu i centrum rehabilitacji dla dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: w budynku centrum rehabilitacji dla dzieci kotłownia o mocy 3 x 85 kW i dwie nagrzewnice o mocy 29 kW każda, w budynku internatu kotłownia o mocy 2x 85 kW.”
Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie Zamówienie obejmuje przebudowę kotłowni węglowych znajdujących się w budynku Centrum Rehabilitacji na gazowe kotłownie kondensacyjne o mocy 3 x 85 kW i dwie nagrzewnice o mocy 29 kW, w budynku internatu na gazowe kotłownię o mocy2 x 85 kW wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej, przebudową instalacji CO i robotami budowlanymi. Czas trwania robót – od udzielenia zamówienia do 16.10.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79 2. Tatiana Wasielewska, - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 03.07.2006 do godz.11 00. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

 Wschowa, dnia 31.05.2006 r. --------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 113 z dnia 09.05.2006 r. pod poz. 23960
Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/540 19 32 , e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt : „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 550 000,00 złotych na okres trzech lat.” Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie Zamówienie obejmuje uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na 3 550 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się na 20.07.2006 do 30.09.2006 r. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 19.07.2009 r. Czas trwania – od 20.07.2006. do 19.07.2009 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (25 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Magdalena Jędrzejczak – Skarbnik Starostwa Powiatowego tel. 065 540 74 26 2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 pok. 212 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 22.06.2006 do godz.11.00. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

 Wschowa, dnia 16.05.2006 r. ------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 110 z dnia 06.05.2006 pod pozycją 23333
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Prace remontowo - adaptacyjne budynku warsztatowo – garażowego przy Starostwie Powiatowym we Wschowie, w celu dokonania zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem pod działalność biblioteki z czytelnią i salą spotkań oraz pomieszczeń biurowych.
Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie Zamówienie obejmuje prace remontowo - budowlane, elektryczne, instalacyjno sanitarne, CO przy adaptacji budynku warsztatowo – garażowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w celu zmiany sposobu użytkowania budynku na działalność biblioteki z czytelnią i sala spotkań oraz pomieszczeń biurowych. Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 30.09.2006 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (50 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68 2.Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić do 19.06.2006 do godz.11.00. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
 
Wschowa, dnia 08.05.2006 r. --------------------------------------------------------------------------------
 Or. ZP 342-11/20006 Wschowa, dnia 08.05.20006 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół (d. Zespół Szkół Zawodowych)” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ ceny zaproponowane w obydwóch ofertach przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
--------------------------------------------------------------------------------
Or. ZP 342-10/2006 Wschowa, dnia 27 kwietnia 2006 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie” wygrały następujące firmy: 1.W części dotyczącej dostawy zestawów komputerowych, notebooków, drukarek itd.-Zadanie nr I:
Kaja Komputer Krzysztof Jasek ul. Pocztowa 11 a 67-400 Wschowa
cena ofertowa brutto: 50.366,36 złsłownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 36/100 w tym VAT: 9.082,46 zł 2.W części dotyczącej dostawy kserokopiarki, projektora i rzutnika pisma-Zadanie nr II:
P.W. „PEN” sp. j. R. i S. Kulesza ul. Mickiewicza 50 67-200 Głogów
cena ofertowa brutto: 17.874,22 złsłownie:siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 22/100 w tym VAT: 3.223,22 zł

------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60 000 euro
Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info, ogłasza przetarg nieograniczony pt :
" Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół (d. Zespół Szkół Zawodowych)”
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, a także pozwolenia na budowę obejmującego zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. Wymagany termin realizacji - 08.09.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1.Tatiana Wasielewska - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. 065 5401796 pok. 212. 2.Zbigniew Marciniak-Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska , tel. 065 5401779 pok. 305. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2006 o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium nie jest wymagane. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Wschowa, dnia 12.04.2006 r.
 
------------------------------------------------------------
 Or. ZP 342-9/2006 Wschowa, dnia 11.04.2006
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakup znaków drogowych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma :
Rawbud – Rawicz sp. z o.o. Masłowo, ul. Śląska 88 k/ Rawicza 63-900 Rawicz
z sumą cen jednostkowych brutto GI+GII+GIII+GIV+GV brutto : 685,64 zł słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 64/100. ------------------------------------------------------------ Or. ZP 342-8/2006 Wschowa, dnia 06.04.2006
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wykonanie ścinki pobocza w pasie dróg powiatowych ” , wygrała :
Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 39 62-310 Pyzdry
z ceną ofertową brutto : 75.766,28 zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100. --------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
„Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie”
Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1 c, województwo lubuskie. Zakup wraz z dostawą i instalacją na miejsce sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Czas trwania zamówienia - 19.05.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1.Tatiana Wasielewska- Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wadium nie wymagane. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Wschowa, dnia 05.04.2006 r. ------------------------------------------------------------ Wschowa, dnia 3 kwietnia 2006 r. Or. ZP 342-7/2006
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy ściezki rowerowej (chodnika) w miejscowości Śmieszkowo, gmina Sława- etap II” wygrała firma :
PPHU „Wiler-Bud” Ogólnobudowlane ul. Krzywińska 28 64-121 Kąkolewo
z ceną ofertową brutto : 89.443,70 zł słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych czterysta czterdzieści trzy złote 70/100 w tym VAT: 16.129,19 zł ----------------------------------------------------------------- Or. ZP 342-5/2006 Wschowa, dnia 03.03.2006
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe, „KAMA” Sp. z o. o ul. St. Batorego 118 a 65-735 Zielona Góra z ceną jednostkową netto C1 - 42,00 zł/kmp + podatek VAT to jest 9,24 zł/kmp, łącznie brutto 51,24 zł/kmp, z ceną jednostkową netto C2 - 21,00 zł/szt + podatek VAT to jest 4,62zł/szt, łącznie brutto 25,01 zł/szt, z ceną jednostkową netto C3 - 21,00 zł/szt + podatek VAT to jest 4,62 zł/szt, łącznie brutto 25,62 zł/szt, ------------------------------------------------------------------------------- Or. ZP 342-4/2006 Wschowa, dnia 01.03.2006 r.
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma : Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Norwida 1 a 67-100 Nowa Sól z jednostkową ceną ofertową brutto (suma cen jednostkowych) : 1571,36 zł słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden zł 36/100) ------------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 16.02.2006 r. Or. ZP 342-2/2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący,,Obsługi geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2006”, wygrała firma : PPHU „Helin” s.c H. B. Przyjemscy ul. Kościelna 4 67-400 Wschowa z sumą cen jednostkowych grup GI, GII, GIII, GIV brutto: 7.870,00 zł słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych. --------------------------------------------------------------------- Wschowa, dnia 16 lutego 2006 r. Or. ZP 342-1/2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wycinki i pielęgnacji drzew w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2006”, wygrała firma :
Przedsiębiorstwo Usługowe „Taden” Tadeusz Andrys ul. Kamienna 3 67-400 Wschowa
z ceną ofertową brutto : 39.403,00 zł słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzy złote. ------------------------------------------------------------ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
„Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie”
Miejsce realizacji zamówienia: Powiat Wschowski, województwo lubuskie Zakup wraz z dostawą i instalacją na miejsce (Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Plac Kosynierów 1) sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem. Czas trwania zamówienia - 14.04.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Tatiana Wasielewska- Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-97 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych. Wadium nie wymagane. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Wschowa, dnia 14.02.2006 r. ------------------------------------------------------------ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku.
Miejsce realizacji zamówienia: powiat wschowski, województwo lubuskie Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej oraz masy na zimno na potrzeby remontowe dróg powiatowych w powiecie wschowskim. Czas trwania dostaw – od udzielenia zamówienia do 31.01.2007 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : 1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17 2. Tatiana Wasielewska, - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium nie wymagane Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt): C = C1 + C2 100% C1 – cena emulsji asfaltowej C2 - cena masy na zimno Wschowa, dnia 06.02.2006 r.

--------------------------------------------------------- Or. ZP 342-38/2005 Wschowa, dnia 12 stycznia 2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie” został unieważniony z powodu braku ważnych ofert na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 04.19.177) oraz pkt. 19.8. ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

-------------------------------------------------------

Or. ZP 342-37/2005 Wschowa, dnia 29.12.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący

„Zakupu artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2006”, wygrały następujące firmy : 1.W części dotyczącej dostawy drobnych artykułów biurowych – 1a firma: DAX-Drgas Spółka Jawna Przyczyna Dolna 76 d 67-400Wschowa z ceną ofertową brutto : 8.797,70 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100. ). 2.W części dotyczącej dostawy papieru do kserokopiarek i drukarek – 1b firma : P.H.U. OMEGA sp. Jawna Sławomir Ćwiliński, Zofia Wojczal al. Zjednoczenia 102 65-120 Zielona Góra z ceną ofertową brutto : 11.135,46 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 46/100). 3.W części dotyczącej dostawy tonerów, tuszy, dyskietek. CD-R- 1c firma: Kaja Komputer Krzysztof Jasek ul. Pocztowa 11 67-400 Wschowa z ceną ofertową brutto : 21.279,36 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 36/100 groszy).

--------------------------------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 28.12. 2005 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż 190 ton mieszanki soli i piasku (w proporcji 25 % soli i 75 % kruszywa) w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Wolsztyńskiej 19, 67-400 Wschowa.

STAROSTA POWIATU WSCHOWSKIEGO działając na podstawie UCHWAŁY NR 228/2005 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż mieszanki soli i piasku w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Wolsztyńskiej 19, 67-400 Wschowa oraz regulaminu przeprowadzenia przetargu informuje, że:

w dniu 16 grudnia 2005r., godz. 13.00 do licytacji nie stanął żaden podmiot, w związku z tym licytację uważa się za nie rozstrzygniętą, a przedmiot licytacji za nie sprzedany.

---------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla dzieci” wygrała firma :

„Studio In” s. c

Lilianna Śliwowska&Dariusz Dymarek

ul. Parkowa 42/1

51-616 Wrocław

z ceną ofertową brutto : 58.560 zł słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych w tym VAT: 10.560 zł

------------------------------------------------------- Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy chodnika w miejscowości Kandlewo, gmina Wschowa- etap I” wygrała firma :

„Tolima” s. c

L.T Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67-200 Głogów

z ceną ofertową brutto:70.405,70 zł

słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięć złotych 70/100 groszy w tym VAT: 12.696,11 zł ------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Przebudowy boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie ul. T. Kosciuszki” zostaje unieważniony w związku z tym, że do dnia otwarcia ofert tj. 20.10.2005 r. do godz. 1230 nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 04.19.177 z późn. zm.)

-------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/22 o powierzchni 0,0351 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość zabudowaną budynkiem portierni przeznaczonym do rozbiórki, oznaczoną jako działka nr 442/22 o powierzchni 0,0351 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 15000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy 00/100 groszy/.

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 800 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1500,00 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/23 o powierzchni 0,0294 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 442/23 o powierzchni 0,0294 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 15000,00 zł brutto /12295,08 zł netto + 2704,92 zł VAT/ sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami/

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1500,00 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/24 o powierzchni 0,0294 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 442/24 o powierzchni 0,0294 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 15000,00 zł brutto /12295,08 zł netto + 2704,92 zł VAT/ sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami/

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1500,00 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/26 o powierzchni 0,1168 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym jednokondygnacyjnym z dachem płaskim pokrytym papą: - powierzchnia użytkowa - 301,90m2 - powierzchnia zabudowy - 333,90m2 - kubatura - 1235,40m3 - ilość kondygnacji - 1 - podpiwniczenie i poddasze - brak, oznaczoną jako działka nr 442/26 o powierzchni 0,1168 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 90000,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/.

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 9000,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/27 o powierzchni 0,1081 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 442/27 o powierzchni 0,1081 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 60000,00 zł brutto /49180,33 zł netto + 10819,67 zł VAT/ sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami/

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. ---------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, oznaczonej jako działka numer 442/28 o powierzchni 0,1077 ha.

Stanowiącą własność Powiatu Wschowskiego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 442/28 o powierzchni 0,1077 ha we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej przeznacza się do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW – 16080.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 60000,00 zł brutto /49180,33 zł netto + 10819,67 zł VAT/ sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami/

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2005 roku o godzinie 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w Sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2005 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godzinach od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący "Zimowego utrzymania dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2005/2006" wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Taden” Tadeusz Andrys ul. Kamienna 3 67-400 Wschowa

1.Zadanie nr 1- gmina Wschowa z cena ofertową brutto: 53.106,60 zł słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 60/100 w tym VAT: 3.474,26 zł

2.Zadanie nr 2- gmina Sława z cena ofertową brutto: 47.124,36 zł słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 36/100 w tym VAT: 3.082,90 zł

3.Zadanie nr 3-gmina Szlichtyngowa Przetarg dotyczący zadania nr 3 zostaje unieważniony na podstawie art. 93, ust. 1 pkt. 4 Ustawy-Prawo Zamówień Publicznych, gdyż cena zaproponowana w ofercie firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „TADEN”, Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, jakie może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

--------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Śmieszkowo, gmina Sława-etap I” wygrała firma:

„TOLIMA” s.c. L.T. Kurzawa ul. Wiosenna 6 67-200 Głogów z łączną ceną ofertową brutto: 72.992,38 zł, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote w tym VAT: 13.162,56 zł

Wschowa, dnia 30.08.2004 r.

---------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący . „Powierzchniowego utrwalanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1011F Lipinki-Krążkowo na odcinku 1900 m” wygrała firma:

TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna ul. Na Grobli 4 73-110 Stargard Szczeciński z ceną ofertową brutto: 9,64 zł/m2, słownie: dziewięć złotych 64/100 w tym VAT:1,74 zł

---------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący . „Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziecka w Sławie” wygrała firma: P.H.U. Super-Pol Waldemar Ciesiółka Al. Konstytucji 3 Maja 12 64-100 Leszno z ceną ofertową brutto: 103.700 zł, słownie: sto trzy tysiące siedemset złotych) w tym VAT:18.700 zł ------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji: 2007-02-20 19:26:48 (4861 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]