Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Pismo w sprawie powtórzenia czynno?ci wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie"

 

Nasz znak:          Data:

Or. ZP 342-7/2010   17.05.2010

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”


W związku z wniesieniem w dniu 17.05.2010 r. pisma wyjaśniającego treść zawartości złożonej oferty firmy Saltex Europa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 18/ lok. 102 i wskazującego brak podstaw do wykluczenia  firmy Saltex Europa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 18/ lok. 102 z ww. przetargu, Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia decyzję o wykluczeniu oferty firmy Saltex Europa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 18/ lok. 102 oraz unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy NEST  sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Irysowej 31, a także unieważnia decyzję o wykluczeniu firmy Saltex Europa na podstawie art. 24 ust. 2 ppkt. 4 oraz art. 89 ust. 1 ppkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) dotyczącą nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niezgodności treści oferty z SIWZ.

  W związku z powyższym Zamawiający przystępuje do ponownego badania ofert i powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”.
Data publikacji: 2010-05-17 15:50:21 (2554 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]