Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA "MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110861-2010 z dnia 2010-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Koszenie poboczy na terenie zabudowanym i poza obszarami zabudowanymi; 1.1 szerokość koszenia obejmuje pas od krawędzi nawierzchni (pobocze, skarpa rowu, dno, przeciwskarpie do granicy pasa drogowego) 1.2w...
Termin składania ofert: 2010-05-14

Wschowa: MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R
Numer ogłoszenia: 144269 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110861 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Koszenie poboczy na terenie zabudowanym i poza obszarami zabudowanymi; 1.1 szerokość koszenia obejmuje pas od krawędzi nawierzchni (pobocze, skarpa rowu, dno, przeciwskarpie do granicy pasa drogowego) 1.2w przypadku braku rowu przydrożnego pas od krawędzi nawierzchni do granicy pasa drogowego 1.3wysokość trawy po koszeniu - nie wyższa niż 5 cm. 2.Ręczne dokaszanie miejsc przy: oznakowaniu pionowym dróg, podjazdach do obiektów mostowych, balustradach obiektów mostowych, przejazdach kolejowych, drzewach. 3.Kolejność koszenia poszczególnych dróg należy uzgodnić w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia należy wykonywać na drogach powiatowych wg zameszczonego wykazu: Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka w km Gmina SŁAWA 1014F Bielawy-gr.woj. Krążkowo 3,075 1016F Sława - Śmieszkowo - Łupice 7,405 1011F Sława - Krążkowo - Krzepielów 11,011 1055F gr. woj. Nowe Strącze - Stare Strącze 4,716 1019F Radzyń - Józefów - Lubiatów 3,860 1018F Lubogoszcz - Ciosaniec 7,365 1015F gr. woj. Wróblów 1,050 1017F Lipinki - Kamienna - Tarnów Jezierny 5,316 1011F Nowe Drzewce - gr. Woj. Krzepielów 3,250 Razem w gminie: 47,048 Gmina WSCHOWA 1005F Wschowa - Zbarzewo - Krzyżowiec 5,250 1011F Wschowa - Stare Drzewce - Krzepielów 3,787 1013F Łysiny- Lgiń - Zaborówiec 8,875 1013F Łysiny - Stare Drzewce 3,255 1008F Konradowo - Kandlewo - Zamysłów 4,443 1054F Osowa Sień - Święciechowa 3,075 1012F Nowa Wieś - Osowa Sień - Dębowa Łęka 8,070 1004F Przyczyna Dolna - do gr. kraj. 34 4,010 1006F Kowalewo - Kandlewo 0,553 1001F Dryżyna - Siedlnica 3,865 1003F Nowa Wioska - Łęgoń 2,225 Razem w gminie: 47,408 Gmina SZLICHTYNGOWA 1011F Wschowa - Krzepielów 7,625 1013F Łysiny - Stare Drzewce 2,385 1008F Kandlewo - Zamysłów 1,935 1007F Kietlów - Szlichtyngowa 3,240 1010F Krzekotów - Konradowo 8,980 1009F Górczyna - Stare Drzewce 6,210 1006F Kowalewo - Kandlewo 3,735 1001F Dryżyna - Siedlnica 4,495 Razem w gminie: 38,605 RAZEM: 133,061 Koszenie traw i chwastów nie można wykonywać przy użyciu kosiarek rotacyjnych (Dz. U. Nr 12 z 26.01.1998 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.01.1998 r. rozdział 14, § 28). 6.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób nie powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodnie z wymaganiami zasad BHP. 7.Dojazd na miejsce wykaszania i powrót są wliczone w cenę usługi. 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym i poza nim, powstałe w wyniku prowadzonych prac oraz zobowiązuje się do usunięcia powstałych uszkodzeń na własny koszt, w porozumieniu z ich administratorem. 9.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i organizowania robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 10.Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót . 11.Koszenie traw i chwastów jest wykonywane w dwóch terminach : do 30.06.2010 r. oraz 30.09.2010 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.51-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.U-H. Czesława Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 0,07

  • Oferta z najniższą ceną: 0,07 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2010-06-04 13:40:24 (3028 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]