Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75057-2010 z dnia 2010-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) -podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna...
Termin składania ofert: 2010-04-23

Wschowa: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie.
Numer ogłoszenia: 145147 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75057 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) -podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna; polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 -obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) -wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m), -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. -wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki -wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, siatkówka) - 4 sztuki - siatka do siatkówki - 2 sztuki wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki -wyposażenie do tenisa ziemnego - słupki do tenisa, aluminiowe, - 2 sztuki - siatka do tenisa - 1 sztuka 3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 1 do 5 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1 do 5: -na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. -na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy 6. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej: 6.1. Budowa bieżni do biegu na 60m -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia bieżni Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 6.2. Budowa skoczni do skoku w dal -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia rozbiegu skoczni Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 6.3. Budowa rzutni do pchnięcia kulą Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.4. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 6.1 do 6.5 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 6.1 do 6.5: -na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. -na nawierzchnie syntetyczne- 60 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm: Lider: Saltex Europa Sp. z o.o., , ul. Tarnogajska 18/102, 50-512 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
  • Konsorcjum Firm: Parter: Saltex Oy,, Sahatie 1, 62900 Alajarvi, kraj/woj. Finlandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1687368,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1057377,05

  • Oferta z najniższą ceną: 1057377,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1376233,36

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2010-06-07 13:20:28 (2523 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]