Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJ?CYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU O?RODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W S?AWIE

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93921-2010 z dnia 2010-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów zewnętrznych wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, oraz remont pokrycia dachu i nowa elewacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Ogrodowej w Sławie, dz. nr geod. 210/1. 1. Zakres prac...
Termin składania ofert: 2010-05-17

Wschowa: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W SŁAWIE
Numer ogłoszenia: 168283 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93921 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W SŁAWIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów zewnętrznych wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, oraz remont pokrycia dachu i nowa elewacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Ogrodowej w Sławie, dz. nr geod. 210/1. 1. Zakres prac obejmować będzie : - rozebranie części istniejących schodów zewnętrznych od strony pogotowia, - rozebranie trzonu kominowego budynku kotłowni na wysokości powyżej dachu budynku Ośrodka Zdrowia, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych oraz wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną x2 na izolacji termicznej ze styropianu z wymurowaniem ogniomurków, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych drzwiowych i okiennych, - zamurowanie części otworów w ścianach zewnętrznych, - montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej z profili PCV, - wykonanie docieplenia ścian budynku styropianem, - remont schodów zewnętrznych, - wykonanie elewacji zewnętrznej tynkiem akrylowym oraz cokołu tynkiem mozaikowym na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego, 2. Opis techniczny robót remontowych: a) rozebrać trzon kominowy na wysokości powyżej połaci dachu budynku Ośrodka Zdrowia, b) rozebrać część płyty spocznikowej schodów zewnętrznych od strony pogotowia, zerwać okładzinę schodów z masy lastriko, skuć fragmenty tynków zewnętrznych, c) wykuć z muru ościeżnice drzwiowe i okienne, d)wykonać niezbędne zamurowania otworów w ścianach zewn. budynku bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cement.-wap M-3, e) wykonać zamurowania ścian przy schodach zewnętrznych: - ławy fundamentowe betonowe z betonu kl. B-15, - ściany z cegły pełnej kl.100 na zaprawie cement.-wap M-3, f) zdemontować istniejące obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, wymurować ogniomurki z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cement.-wap M-3 oraz wykonać pokrycie dachu 2x papą termozgrzewalną na izolacji termicznej ze styropianu PS-E FS20 gr.15cm z wierzchnią warstwą z papy, g) zamontować projektowaną stolarkę drzwiową i okienną z PCV, h) wykonać docieplenie ścian zewnętrznych styropianem PS-E FS15 gr. 10cm w systemie ATLAS ( na powierzchni cokołów styropian PS-E FS30 gr. 10cm), a następnie : - cokół budynku oraz ściany schodów zewnętrznych obłożyć tynkiem mozaikowym ATLAS DECO M nr418 wykonanym na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Przed nałożeniem tynku należy techniką malarską wykonać podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST w kolorze klinkier, - na ścianach zewnętrznych powyżej cokołu wykonać tynk akrylowy ISOBUILD COLOR nr K241A w systemie KERAKOLL, filarki międzyokienne elewacji północnej i południowej oraz ściany klatki schodowej obłożyć tynkiem ISOBUILD COLOR nr K139A, i) parapety okienne, rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm, j) zdemontować starą i wykonać nową instalację odgromową budynku, zamontować nowe oprawy oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do budynku. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano- Handlowa Ryszard Malcher, ul. F. Niewidziajły 12, 67-410 Sława, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 286100,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 200666,05

  • Oferta z najniższą ceną: 200666,05 / Oferta z najwyższą ceną: 311554,29

  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2010-06-28 13:15:21 (2571 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]