Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA „REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYS?OWA W MIEJSCOWO?CI S?AWA, POLEGAJ?CY NA LIKWIDACJI USZKODZE? W ZAKRESIE WARSTWY ?CIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB”

Nasz znak:                Data: 

               
Or. ZP 342-11/2010        07.07.2010 r.

 
    WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA „REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYSŁOWA W MIEJSCOWOŚCI SŁAWA, POLEGAJĄCY NA LIKWIDACJI USZKODZEŃ W ZAKRESIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB”.         
W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 05.07.2010 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia:
 Treść zapytania nr 1:
 Wg poz. 5 kosztorysu ofertowego należy wykonać warstwę ścieralną z masy mineralno- asfaltowej grub. 4 cm (II standard)
W materiałach przetargowych umieszczonych na stronie Zamawiającego brak jest SST wg której należy zaprojektować i wyprodukować beton asfaltowy, a więc nie wiadomo jaki to ma być beton asfaltowy, o jakim uziarnienie, jakie materiały należy zastosować do jego produkcji.
 Odp. na pyt. nr 1:
 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami), wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ:
 W kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, poz. nr 5              
KNR 2-31 t. 0311 p. 05+06- Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej o grub. 4 cm (II standard) (900,0x6,30)
 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 KNR 2-31 t. 0311 p. 05+06- Wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 mm (900,0x6,30)
 Pozostałe warunki SIWZ na „Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemysłowa w miejscowości Sława, polegający na likwidacji uszkodzeń w zakresie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb” pozostają bez zmian.
 Data publikacji: 2010-07-07 14:17:32 (2239 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]