Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Modyfikacja tre?ci SIWZ oraz wyja?nienia do SIWZ na Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego.”

Wschowa, dn. 02.09.2010 r.
                                                
 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-16/2010.

 

Wyjaśnienia do SIWZ.
    W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 26.08.2010 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia:
Treść zapytania nr 1:  
Czy Zamawiający przewiduje karencję od dnia 15.10.2010 r. do dnia 14.10.2015 r.- (pkt.2 pkt.1 ppkt SIWZ 1)                                                                                                         

Odp. na pyt. nr 1:                                                                                                             

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Treść zapytania nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla(pkt. 2 część ogólne warunki umowy pkt.4)

 

Odp. na pyt. nr 2:                                                                                                            

 

Tak. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla następuje z równoczesnym podpisaniem umowy kredytu.

Treść zapytania nr 3:  
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie pkt. 10, z uwagi na fakt, iż ofertę przetargową składa osoba prawna; ani centrala banku ani oddział banku nie mają osobowości prawnej- (pkt. 2. część Ogólne warunki umowy)

Odp. na pyt. nr 3:                   

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Treść zapytania nr 4:  
Czy Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Żądanie wniesienia należytego zabezpieczenia nie ma uzasadnienia prawnego, w sytuacji gdy zawierana umowa będzie umową kredytu- (pkt. 20 pkt.3 i pkt.21 pkt.4)

Odp. na pyt. nr 4:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Treść zapytania nr 5:  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę/wykreślenie pkt. 4. Dla wykonania przedmiotowej umowy nie będą miały znaczenia m.in. warunki pogodowe (korzystne bądź niekorzystne).

Odp. na pyt. nr 5:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Treść zapytania nr 6:  
pkt. 21- patrz uwagi opisane w pkt. 4) opinii; w związku z zawarciem umowy kredytu, Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

Odp. na pyt. nr 6:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

 

Modyfikacja treści SIWZ.

             Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami), informuję o modyfikacjach treści SIWZ:
- na str. 2 SIWZ w pkt. 2 ppkt. 2 zostało podane:
 
2) Okres karencji: od dnia 15.10.2010 r. do dnia 14.10.2015 r.
 powinno być:
 2) Okres karencji w spłacie kapitału: od dnia 15.10.2010 r. do dnia 13.10.2015 r.
 - na str. 3 SIWZ w pkt. 10 zostało podane:
 10. Ofertę przetargową może złożyć centrala lub oddział banku.
 powinno być:                                                                                                                                                              10. Ofertę przetargową mogą podpisać wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do działania w imieniu banku.
- na str. 14-15 SIWZ w pkt. 21 ppkt. 1-11 zostało podane:
 1.     Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.
3.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.
4.     Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.
5.     Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6.     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr 33102030880000810200058552                                                                                                                                                                        PKO BP I Oddział Centrum Leszno                                                                  
Oddział we Wschowie
z podaniem tytułu:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Or. ZP. 342-16/2010”.
7.     W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8.     Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9.     Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
10.   Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11.   W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).”
 powinno być:
 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie pobiera się.
 - na str. 14 SIWZ w pkt. 20 ppkt. 3 zostało podane:
 „Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”
 powinno być:
 Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - na str. 14 SIWZ w pkt. 20 ppkt. 4 zostało podane:
 Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko i wyłącznie gdy zachodzą następujące okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy (wówczas taka zmiana będzie sporządzona w formie aneksu do umowy):
- niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie
-wystąpienie nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy dodatkowych prac tj. naprawa uszkodzonych instalacji nie wynikających z przyczyn Wykonawcy”
powinno być:
 Zamawiający wykreśla pkt. 20 ppkt. 4 na str. 14 SIWZ.
   Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Sprostowanie w Dzienniku Urz?dowym UE
Rozmiar: 94.28 KB
Data publikacji: 2010-09-02 10:24:34
Ilość pobrań: 1026

Data publikacji: 2010-08-17 13:20:40 (2389 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-09-02 10:23:40 edycja Kinga Ruszczak
2010-09-02 10:24:34 Dodano za??cznik: Sprostowanie w Dzienniku Urz?dowym UE (notice2[615x1].pdf) Kinga Ruszczak
2010-09-02 10:26:41 edycja tekstu Kinga Ruszczak

[ Wróć ]