Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO?CI CIOSANIEC W GMINIE S?AWA W CI?GU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 212473-2010 z dnia 2010-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
1. Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 1018F na odcinku długości ok. 220m. Przyjęto kilometraż roboczy 0+000 do 0+219,20. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ciosaniec, gminie Sława, powiat...
Termin składania ofert: 2010-08-30

Wschowa: REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CIOSANIEC W GMINIE SŁAWA W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F.
Numer ogłoszenia: 296188 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212473 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CIOSANIEC W GMINIE SŁAWA W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 1018F na odcinku długości ok. 220m. Przyjęto kilometraż roboczy 0+000 do 0+219,20. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ciosaniec, gminie Sława, powiat wschowski, województwo lubuskie. Realizacja inwestycji obejmuje działkę numer 505/1. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem. Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. Ze względu na infrastrukturę podziemną wszelkie roboty w jej pobliżu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. W przypadku konieczności regulacji zasuw, zaworów, czy studni należy powiadomić właściwego administratora sieci na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 2. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. Należy usunąć humus i nasypy niekontrolowane pod konstrukcję wjazdów i chodników. Zdjęty humus i rumosz przeznaczony jest na odwóz. Zaprojektowano rozbiórkę krawężników wraz z rozbiórką ław. Wykonawca usunie materiały rozbiórkowe z budowy i przewiezie je na zatwierdzone przez Zamawiającego składowisko. W cenie robót należy ująć koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych, nie zakwalifikowanych przez Zamawiającego do dalszego wykorzystania. 3. Podbudowy Chodnik posadowiony będzie na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4. Z uwagi na przewidziane usunięcie humusu grubości 15 cm, przestrzeń pomiędzy projektowaną podsypką a podłożem po zdjęciu humusu należy uzupełnić gruntem z dowozu o parametrach G1 (piasek średnioziarnisty) i zagęścić do współczynnika Is>0,97. Wjazdy zaprojektowano na podbudowie z chudego betonu C-8/10 grubości 15 cm. 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Prowadzone roboty należy kompleksowo zabezpieczyć i oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas trwania robót. 5. Elementy ulic: Projektowane wjazdy i chodnik należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawężnik na wjazdach i na przejściach dla pieszych należy obniżyć do poziomu 2 cm ponad krawędź jezdni. Wjazdy wykonane zostaną z czerwonej kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm a chodnik z szarej kostki gr. 6 cm. Obrzeża betonowe 8x30 cm należy układać na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 jako obramowania chodników i wjazdów. Od strony jezdni należy wykonać krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 a przestrzeń między krawężnikiem i jezdnią uzupełnić bitumiczną masą zalewową. Szczegóły w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne DROGOMEL, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64597,66

  • Oferta z najniższą ceną: 64597,66 / Oferta z najwyższą ceną: 102980,43

  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2010-09-17 11:14:23 (2300 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]