Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na " Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."

                                                                       Nasz znak                Data

Or. ZP 342-17/2010 20.09.2010 r.


Ogłoszenie o wyniku przetargu


Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący:Zakupu artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr...” wygrały następujące firmy :


 1. W części dotyczącej dostawy drobnych artykułów biurowych – 1a

  Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa sp. jawna

  ul. Piaskowa 4

  65-209 Zielona Góra

z ceną ofertową brutto: 6 850,45 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł 45/100).


 1. W części dotyczącej dostawy papieru do kserokopiarek i drukarek – 1b

Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa sp. jawna

  ul. Piaskowa 4

65-209 Zielona Góra

z ceną ofertową brutto: 9 854,37 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery zł 37/100).


 1. W części dotyczącej dostawy tonerów, tuszy, dyskietek CD-R – 1c

GRUPA CELS

Szymon Ciszyk

ul. B. Chrobrego 13

64-100 Leszno

z ceną ofertową brutto: 78 308,41 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem zł 41/100).


 1. W części dotyczącej dostawy artykułów do urządzenia Océ- 1d: :

  Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa sp. jawna

  ul. Piaskowa 4

  65-209 Zielona Góra

z ceną ofertową brutto: 18 046,24 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterdzieści sześć zł 24/100).Data publikacji: 2010-09-21 11:52:40 (2254 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]