Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr...”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 284596-2010 z dnia 2010-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Projektowany zakres dla dostawy: Projektowanym przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych w 2010 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety: 1. Pakiet nr 1 -...
Termin składania ofert: 2010-09-17

Wschowa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr...
Numer ogłoszenia: 322152 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284596 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr....

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projektowanym przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych w 2010 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety: 1.Pakiet nr 1 - drobne artykuły biurowe wymienione w formularzu cenowym nr 1a 2.Pakiet nr 2 - papier do kserokopiarek i drukarek wymieniony w formularzu cenowym nr 1b 3.Pakiet nr 3 - tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, dyskietki, płyty CD-R wymienione w formularzu cenowym nr 1c, 4.Pakiet nr 4- artykuły do urządzenia Océ, wymienione w formularzu cenowym nr 1d, Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż zamówionych towarów, dostarczenie i rozładunek do budynku Starostwa. Dostawa artykułów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie, nastąpi w terminie do 3 dni roboczych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: drobne artykuły biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.jawna, ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6850,45

 • Oferta z najniższą ceną: 6850,45 / Oferta z najwyższą ceną: 6850,45

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: papier do kserokopiarek i drukarek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.jawna, ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9854,37

 • Oferta z najniższą ceną: 9854,37 / Oferta z najwyższą ceną: 9854,37

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, dyskietki, płyty CD-R

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.jawna, ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112998,60

 • Oferta z najniższą ceną: 78308,41 / Oferta z najwyższą ceną: 112998,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: artykuły do urządzenia Océ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.jawna, ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18046,24

 • Oferta z najniższą ceną: 18046,24 / Oferta z najwyższą ceną: 18626,96

 • Waluta: PLN.Data publikacji: 2010-10-07 11:55:11 (2414 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]