Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Informacja o ponownym badaniu ofert na udzielenie zamówienia publicznego pt. "Remont chodnika przy Placu Grunwaldu we Wschowie".

 


Nasz znak:          Data:

Or. ZP 342-18/2010   20.10.2010

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie”


    W związku z wniesieniem w dniu 19.10.2010 r. przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „Drogtranz” z siedzibą w Górze przy ul. Witosa 8 informacji o niezgodnych z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynnościach zamawiającego w przetargu nieograniczonym na „Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie” w zakresie dopuszczenia do udziału w postępowaniu firmy PUB „Brukpol” sp.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich 81c pomimo braku wpłacenia wadium w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.) unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy PUB „Brukpol” sp.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich 81c.

    W piśmie wskazano podstawy do wykluczenia firmy PUB „Brukpol” sp.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich 81c z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie punktu 13 ust. 7 SIWZ oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przystępuje do ponownego badania ofert i powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. ,,Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie”.Data publikacji: 2010-10-21 08:49:00 (2101 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]