Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 1 500 000,00 z?otych na okres trzech lat

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60.000 EURO


Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie,

tel/fax 065 - 540 48 00/540 19 32 , e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.bip.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt :


Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 złotych na okres trzech lat.”Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na 1 500 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się na 20.04.2007. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 19.04.2010 r.

Czas trwania – od 20.04.2007. do 19.04.2010.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.bip.wschowa.info.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Magdalena Jędrzejczak – Skarbnik Starostwa Powiatowego tel. 065 540 74 26

2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 pok. 212

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2007 o godz. 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 7000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 03.04.2007 do godz.11 00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

W oryginale podpis Starosty Wschowskiego

Marka Kozaczka

Wschowa, dnia 26.03.2007 r.


Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 1 500 000,00 z?otych na okres trzech lat
Rozmiar: 253.97 KB
Data publikacji: 2007-03-26 15:32:09
Ilość pobrań: 1417

Data publikacji: 2007-03-26 15:24:31 (2735 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl

[ Wróć ]