Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Og?oszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zada? publicznych w 2013 roku
· Og?oszenie w sprawie zg?aszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Og?oszenie w sprawie zg?aszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Protokó? z przebiegu konsultacji
· Og?oszenie Starosty Powiatu Wschowskiego w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Powiatowej Spo?ecznej Rady do Spraw Osób Niepe?nosprawnych we Wschowie
· Konsultacje projektu Programu wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2013 r.
· Og?oszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spó?ki Wodnej we Wschowie
· Og?oszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2012 roku
· Nabór kandydatów do Powiatowej Spo?ecznej Rady do Spraw Osób Niepe?nosprawnych we Wschowie
· OG?OSZENIE w sprawie zg?aszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych w 2012 r.
· Podsumowanie spotkania z organizacjami pozarz?dowymi
· Og?oszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spó?ki Wodnej we Wschowie
· Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych
· II nabór kandydatów do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada? publicznych w 2011 r.
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Og?oszenie o przyznaniu dotacji na realizacj? zadania „Utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych
· Og?oszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2010 roku
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada? publicznych w 2010 r.
· Og?oszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2010 roku
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz?dowych
· Og?oszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2009 roku
· Og?oszenie o przyznaniu dotacji na realizacj? zadania „Utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada? publicznych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - Utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych
· Og?oszenie o wyniku konkursu na „Prowadzenie na terenie Powiatu Wschowskiego Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie”
· Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie
· Informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarz?dowych
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz?dowych na 2008 rok
· Wyniki otwartego konkursu dla organizacji pozarz?dowych
· Og?oszenie o przyznaniu dotacji na realizacj? zadania „Utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych
· II Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarz?dowych
· Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarz?dowych
· Informacja Zarz?du Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi za rok 2007
· Program Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2008 rok
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz?dowych na 2008 rok
· Wyniki otwartego konkursu na realizacj? zada? publicznych
· Wyniki konkursu na realizacj? zadania
· Przed?u?enie terminu zg?aszania kandydatów do Powiatowej Spo?ecznej Rady do Spraw Osób Niepe?nosprawnych we Wschowie
· Zg?aszanie kandydatów do Powiatowej Spo?ecznej Rady do Spraw Osób Niepe?nosprawnych we Wschowie.
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych
· Og?oszenie o konkursie
[ Wróć ]