Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyniki otwartego konkursu na realizacj? zada? publicznych

                                                                       Znak sprawy:                Data:

                       Or. 3052 - 1/2007       2007-04-18           

 

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z Uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego Nr IV/30/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań:

 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2000 zł
2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 2000 zł
3. Klub Sportowy „POGOŃWschowa w kwocie 700 zł
4. Sławski Klub Koszykówki w kwocie 2100 zł

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie w kwocie 1200 zł

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej we Wschowie w kwocie 2000 zł

 II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 1600 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 4500 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 3900 zł
 III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze w kwocie 1690 zł

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 960 zł

3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2350 zł

 IV. Ochrony i promocji zdrowia

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2500 zł
2.  Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie w kwocie 2500 zł

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie w kwocie 1000 zł

 

V. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2500 zł

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wschowie w kwocie 2500 zł

 VI. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej w kwocie 3070 zł

2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 4930 zł
 

Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie. Trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych natomiast jedna złożona została po terminie.

 W podpisie
Przewodniczący Zarządu
     (-) Marek Kozaczek

 Data publikacji: 2007-11-23 10:41:33 (2859 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]