Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Program Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XV/91/2008
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
  Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)
 uchwala się, co następuje:
  

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacjach pozarządowych rozumie się przez nie organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Wschowski wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca pomiędzy powiatem, organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych sprzyjać będzie podejmowaniu zharmonizowanych działań na rzecz rozwoju lokalnego i przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Podejmowane kierunki działania przede wszystkim będą miały na celu skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowanych, a odbywać się to będzie w oparciu o następujące zasady: pomocniczości, partnerstwa, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji. 
 

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.


Rozdział I
Zakres zadań publicznych Powiatu Wschowskiego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2008 i realizowanych przez Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania z zakresu:

 1)        ochrony i promocji zdrowia,

2)        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3)        nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4)        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5)        upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)        porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
7)        utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych.
  

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1) „Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego” z dnia 14 listopada 2007 r.,

2) „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3) „Program wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2003 – 2013” z dnia 2 września 2003 r.   

Rozdział II
Program współpracy na 2008 rok
 I.Formy współpracy
 Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 r. Nr 21 poz. 497 i Nr 34, poz. 744) oraz uchwała nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z  2005 r. Nr 46, poz. 1001 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 478).
 

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i udzielanie dotacji,

2. wzajemne informowanie się o problemach, planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu ich realizacji, cykliczne spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawiciekami samorządu,

3. spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu,

4. wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia na spotkania członków Powiatowej Rady Organizacji Pozarzadowych,

5. konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z zakresem ich działania,
6. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
7. pomoc i wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwnia środków unijnych,

8. promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

9. wydawnictwa promocyjne,

10. udział i organizację imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych,

11. uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
12. wspólna działalność szkoleniowa na rzecz podniesienia sprawności sektora pozarządowego,

13. wspólne ustalenie rocznego programu współpracy na rok 2009.

 II.Finansowanie programu
 Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Wschowskiego oraz pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wysokość środków przewidzianych na realizację niniejszego Programu określona jest w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2008.
 III.Realizacja Programu
 Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy będą organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Koordynatorem programu, zgodnie z zakresem ich kompetencji, będą poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego informację o sposobie realizacji Programu. Informacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info.

 


Program na 2008 rok
Rozmiar: 50.00 KB
Data publikacji: 2008-01-25 11:58:44
Ilość pobrań: 1363

Data publikacji: 2008-01-25 11:57:05 (3030 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-01-25 11:58:44 Dodano za??cznik: Program na 2008 rok (program_poz[214x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]