Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie

Or. 3052-5/2008                                                                    Wschowa, 2008-10-24
 

Działając na podstawie art. 25 ust.1 i  ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z  2008 Nr 115, poz.728)
 Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza:
 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania
 Prowadzenie na terenie Powiatu Wschowskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 Rodzaj zadania: - prowadzenie na terenie Powiatu Wschowskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie:
1) umieszczonych w domu pomocy społecznej (zwanym dalej Domem) na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2003 roku (w liczbie nie większej niż dla 49  mieszkańców);
2) umieszczonych na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004r. (w ramach posiadanych wolnych miejsc, w liczbie nie większej jednak niż dla 60  mieszkańców, łącznie z osobami, o których mowa w pkt 1).
 Wysokość dotacji na realizację zadania:
1) Wysokość dotacji na realizację zadania w 2009 roku i w latach następnych w przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku odpowiadać będzie wysokości dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Lubuskiego. Powiat Wschowski przekaże na realizację zadania kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanej dotacji. W dniu ogłoszenia konkursu wstępna kwota dla 49 mieszkańców dotacji celowej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na rok 2009 wynosi 987.840,00 złotych.
2) W przypadku pozostałych miejsc (w dniu ogłoszenia konkursu -11) dla osób kierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  Zlecający nie przewiduje żadnej dotacji. Utrzymanie tych osób zapewnia odpłatność ustalana  od mieszkańca, osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania bliskiej osoby w domu pomocy społecznej oraz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej do domu pomocy społecznej.  
 Termin i warunki przyznawania dotacji:
 Termin realizacji zadania:   1 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2013 roku.
 Warunki:
1)  podmiot ubiegający się o dotację musi wykonać zadanie na terenie Powiatu Wschowskiego;
2)  podmiot składający ofertę winien posiadać:
- odpowiednią kadrę i bazę lokalową spełniającą wymogi standardu określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr 217 poz. 1837) niezbędną do jego realizacji,
- zezwolenie Wojewody na prowadzenie placówki;
3) podmiotami uprawnionymi do realizacji zadania są:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność warunkiem zakresie pomocy społecznej;
- osoby prawne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
4) warunkiem przyznania dotacji jest składanie comiesięcznych informacji o liczbie mieszkańców z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji;
5) przekazywana dotacja może ulec zmianie wraz ze zmianą liczby mieszkańców;
 Szczegółowe terminy oraz pozostałe warunki zostaną określone w umowie.
 Termin składania ofert:
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na prowadzenie domu pomocy społecznej” w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 24.11.2008 r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie (pokój 204), ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w godzinach urzędowania.
 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 44 poz. 427) w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego.
 Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji.
Zamawiający dokona oceny i rozstrzygnięcia postępowania w przypadku zgłoszenia jednej ważnej oferty.
 Przy ocenie oferty Zarząd Powiatu będzie sprawdzał:
- wartość merytoryczną projektu,
- zgodność realizacji zadania z zadaniami Powiatu i celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
- dotychczasową współpracę podmiotu z Powiatem,
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,
- zasoby rzeczowe i potencjał kadrowy.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń SP, opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.wschowa.info i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 Dotacja powiatu na realizację zadania wynosiła:
1) w roku 2008: dotacja powiatu na jednego uprawnionego mieszkańca wynosiła od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. – 1.650,00 złotych; od 1 lipca 2008 r. dotacja wynosi – 1.980,00 złotych.
2) w roku 2007: dotacja na jednego uprawnionego mieszkańca wynosiła 1.660,00 złotych.
 

 Data publikacji: 2008-10-24 09:40:56 (2914 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]