Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2009 roku

Or. 3052 - 1/2009
Wschowa, dnia 09.04.2009 r.

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XXVII/136/2009 z dnia 04 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Zawody strzeleckie” - 1500 zł
2) Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki Wschowa – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Juniorów w Koszykówce” - 7 500 zł
3) Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wschowa – „II Powiatowy Dzień Dziecka” – 2 000 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1) Stowarzyszenie Las Woda & Blues Sława – Radzyń „Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego LAS WODA & BLUES – 4 000 zł
2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Kultura funeralna na ziemi wschowskiej” – dwudniowa konferencja naukowa” – 6 500 zł
3) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej –„Zamkowe spotkania chóralne dla szkół Powiatu Wschowskiego” – 1 500 zł

III. Ochrony i promocji zdrowia
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 Wschowa „Rajd rowerowy - Żyję zdrowo!”– 920 zł
2) Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich „Pomagamy sobie i innym” – 9 080 zł

IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej” – 2 400 zł
2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Siła Muzyki i Talentu – 5 600 zł
3) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej – „V Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych – Zielona Scena” – 2 000 zł

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Zawody Strzeleckie” – 1 050 zł
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Bezpieczne Wakacje” – 3 950 zł

VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
1) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło we Wschowie – „Dzień białej laski” 1000 zł
2) Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa – 1 600 zł
3) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Powiatowa Olimpiada radości” – 2 400 zł
4) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp „Wyrównywanie szans w codziennym życiu osób niewidomych i słabowidzących z Powiatu ” – 7 000 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Oferty 4 organizacji nie spełniały wymogów formalnych m.in: brakowało pełnych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacji dodatkowej finansowej) i oświadczeń. Ponadto wystąpiły błędy merytoryczne w ofertach.

w podpisie
Przewodniczący Zarządu
(-) Marek KozaczekData publikacji: 2009-04-09 15:02:41 (2835 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]