Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2010 roku

Wschowa, dnia 15.02.2010 r.                           Or. 3052 - 3/2009/2010
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2010 roku
Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXV/166/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań:

 I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1)     Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych w Krosie Strzeleckim; 2. Organizacja - zagospodarowanie wypoczynku dla młodzieży - zasięg Powiatu: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa; 3. Udział drużyn młodzieżowych w zawodach, konkursach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego - reprezentacje młodzieżowe” – 2 000 zł,
2)     Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki Wschowa – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Juniorów w koszykówce męskiej , Rozgrywki o wejście do II Ligii w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki. W miarę możliwości finansowych WSTK planuje w 2010 r. utworzenie sekcji kadetów i młodzików i zgłoszenie ich do rozgrywek w sezonie 2010/2011” – 8 360 zł,
3)     Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Tradycja" we Wschowie – „Organizacja zawodów jeździeckich na szczeblu regionalnym, IV Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody oraz Turniej Rycerski z udziałem zaproszonych Bractw Rycerskich” – 2 500 zł.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1)     Stowarzyszenie Las Woda & Blues Sława – Radzyń „Organizacja IV Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego LAS WODA & BLUES z częścią konkursową promującą młode zespoły w szczególności z Powiatu Wschowskiego, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych towarzyszących festiwalowi: konkurs wiedzy o bluesie, odsłona alei gwiazd polskiego bluesa, otwarty festiwalowy turniej piłki siatkowej” – 3 000 zł,
2)     Stowarzyszenie Rodziców Bajkowe Przedszkole we Wschowie – Poznajemy nasze królewskie miasteczko, tradycje, ciekawe miejsca, ciekawych ludzi – 2000 zł,
3)     Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej:
a)     1. "Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Dziedzictwo" 2. Dwudniowa konferencja naukowa (25-26.10.2010) wraz z towarzyszącym jej programem artystycznym (wieczór muzyczno - literacki, wystawa prac konkursowych) oraz programem edukacyjnym (konkurs plastyczny dla uczniów szkół powiatu wschowskiego, wydanie publikacji z materiałami pokonferencyjnymi, artykuły w prasie o charakterze edukacyjnym) – 2 300 zł,
b)     „1. Sympozjum naukowe z okazji 200. rocznicy wizyty elektora saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta we Wschowie (2 V 1810-2 V 2010) 2. Jednodniowe sympozjum naukowe (2.05.2010) wraz z towarzyszącym programem artystycznym (Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej - repertuar patriotyczny, występ połączonych chórów szkolnych wraz z wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych)” – 4 900 zł,
c)     „XXXIX Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 1 600 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie – „VI Przegląd Twórczości Teatralnej >>Zaczarowana Kraina<<” – 3 200 zł,

III. Ochrony i promocji zdrowia

1)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie – „Bieg po zdrowie"– 1 800 zł,
2)     Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi "Nasze Dzieci" w Przyczynie Górnej – „Nie jem chipsów i słodyczy, bo zdrowie dla mnie się liczy" – 1 400 zł.

IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie  – „Integracja Sensoryczna - radosna terapia” – 3 000 zł,
2)     Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Siła Muzyki i Talentu – 7 000 zł,
3)     Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej – „VI Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych - Zielona Scena” – 3 300 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole" w Łysinach – Olimpiada zimowa w oczach dziecka z Powiatu Wschowskiego – 1 700 zł.

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
1)     Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1.Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej z okazji Święta Niepodległości RP, 2. Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej o Puchar Starosty” – 1 100 zł,
2)     Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze – „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych, działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapobieganie patologiom społecznym” – 5 900 zł.

VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
1)     Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – „Działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Powiatu Wschowskiego - Pierwszy krok do samodzielności poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych i słabo widzących z Powiatu Wschowskiego” 7 200 zł,
2)     Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie – „Organizacja imprezy i wyjazdu integracyjnego dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych – niewidomych i słabowidzących z Powiatu Wschowskiego zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych we Wschowie” – 2 800 zł,
3)     Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa – 1 300 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „X Powiatowa Olimpiada Radości” – 2 700 zł.

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Oferty 3 organizacji nie spełniały wymogów formalnych m.in: brakowało pełnych sprawozdań finansowych, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i podpisów w ofertach osób do tego upoważnionych. Ponadto wystąpiły liczne błędy merytoryczne w ofertach – przede wszystkim brak zasięgu powiatowego zgłoszonych zadań i brak oświadczeń wykazanych partnerów w realizacji zadania.

W podpisie
(-)Marek Kozaczek
Przewodniczący Zarządu

 Data publikacji: 2010-02-15 15:59:18 (2735 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]