Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2010 roku

Wschowa, dnia 10.05.2010 r.                                                                                      Or. 3052 - 1/2010


Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2010 roku


Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXV/166/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań: 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA”, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa – 2 000 zł

II. Ochrony i promocji zdrowia

Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa – 3 900 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.
Oferty organizacji spełniały wymogi formalne. Wystąpiły natomiast
błędy merytoryczne w ofertach.
W podpisie
/-/  Marek Kozaczek
Przewodniczący ZarząduData publikacji: 2010-05-11 15:08:11 (2742 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]