Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada? publicznych w 2011 r.

Or. 3052-3/2010                                                                   

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie poniższych zadań publicznych związanych z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XLV/209/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok:
1)         ochrona i promocja zdrowia
– 14.000 zł,
2)         działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– 16.000 zł,
3)         nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– 20.000 zł,
4)         kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– 20.000 zł,
5)         wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
– 20.000 zł,
6)         ratownictwo i ochrona ludności
– 5.000 zł,
7)         przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
– 5.000 zł,
 
Zasady przyznawania dotacji:
1)      
Podmiot ubiegający się o dotacje musi wykonać zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego.
2)      
Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.
3)      
Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.
4)      
Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
 
Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:
1)       aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  i  umocowanie osób go reprezentujących,
2)       sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok, zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8  maja 2001 rok w sprawach ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529),
3)       sprawozdanie finansowe za 2009 rok składające się z: bilansu, rachunku
wyników, informacji dodatkowej, zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539),
4)      
oświadczenia o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności  publicznoprawnych.
 
Jeżeli organizacja składa oferty na kilka zadań, dopuszcza się załączenie ww. dokumentów do jednej z ofert.
Dokumenty o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli organizacji.
 Termin i warunki realizacji zadania:
1)      
Zadania należy zrealizować w 2011 r., a szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie.
2)      
Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach.
3)      
Podmiot uprawniony umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.
 Termin składania ofert:

Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać do dnia 21.01.2011 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Druki ofert na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania są dostępne na stronie internetowej www.wschowa.info w katalogu Organizacje pozarządowe.
 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową, oferty rozpatruje Zarząd Powiatu i podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane.
 
Przy ocenie oferty będzie sprawdzane:
- wartość merytoryczną projektu,
- zgodność realizacji zadania z zadaniami Powiatu i celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
- kalkulację przedstawionych kosztów,
- współudział partnerów przy realizacji zadania,
- skalę działań podejmowanych przy realizacji zadania,
- dotychczasową współpracę organizacji z Powiatem,
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,
- korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców Powiatu,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
Zarząd Powiatu może zwrócić się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń starostwa oraz na stronach: www.wschowa.info i www.bip.wschowa.info
 Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wysokość środków przeznaczonych w 2010 r. na realizację zadania z: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 16.000 zł; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wynosiła 17.000 zł; ochrony i promocji zdrowia; wynosiła 11.000 zł; działania na rzecz osób niepełnosprawnych wynosiła 14.000 zł; nauki, edukacji, oświaty i wychowania wynosiła 15.000 zł; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wynosiła  7.000 zł.

w podpisie Przewodniczący Zarządu
(-) Marek Kozaczek

 


UCHWA?A Nr 4/2010 Zarz?du Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2010-12-30 09:26:58
Ilość pobrań: 1411

Data publikacji: 2010-12-30 09:03:48 (3164 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-12-30 09:26:59 Dodano za??cznik: UCHWA?A Nr 4/2010 Zarz?du Powiatu Wschowskiego (komisja_wolontariatu_2011[694x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]