Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

II nabór kandydatów do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych
w ramach otwartego konkursu nr Or. 3052 – 3/2010
  

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że:

1.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr Or. 3052 – 3/2010 na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

2.   
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie na poszczególne zadania.

3.   
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 15.02.2011 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

4.   
Miejsce zgłaszania kandydatów:

Starostwo Powiatowe we Wschowie
Pl. Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa
sekretariat, II piętro – pokój 204

5.   
Zasady utworzenia i działania Komisji konkursowej określa uchwała nr XLV/209/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.Data publikacji: 2011-02-09 14:56:29 (2795 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]