Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego utrzymanie urz?dze? melioracji szczegó?owych

Realizując Uchwałę Rady Powiatu Wschowskiego nr III/26/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXIII/180/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli


Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych; wysokość środków – 30.000 zł


Zasady przyznawania dotacji:
a) Podmiot ubiegający się o dotacje musi wykonać zadanie na terenie Powiatu Wschowskiego.
b) Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.
c) Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.

Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub inny dokument poświadczający o posiadaniu osobowości prawnej,
2. statut (potwierdzona kopia),
3. referencje,
4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
5. zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych
6. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

Termin i warunki realizacji zadania:
a) Zadania należy zrealizować w 2007 r. na terenie Powiatu Wschowskiego, a szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie.
b) Przekazanie dotacji nastąpi w jednej transzy.
c) Podmiot uprawniony umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.

Termin składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, należy składać w terminie do dnia tj. 11.05.2007 r. w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa do godz. 14.00

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu po upływie terminu składania ofert.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, nie będą rozpatrywane.

Przy ocenie oferty Zarząd Powiatu będzie sprawdzał:
- wartość merytoryczną projektu,
- zgodność realizacji zadania z zadaniami Powiatu i celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
- kalkulację przedstawionych kosztów,
- współudział partnerów przy realizacji zadania,
- skalę działań podejmowanych przy realizacji zadania,
- dotychczasową współpracę organizacji z Powiatem,
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,
- korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców powiatu,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
- zgodność oferty z warunkami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

Naczelnicy wydziałów SP mogą zwracać się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
Podmioty zostaną poinformowane pisemnie o podjęciu decyzji o wyborze oferty w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zarządu Powiatu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń SP, opublikowane w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej powiatu www.wschowa.info

Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXIII/180/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Wysokość środków przeznaczonych w 2006 r. na realizację tego zadania wynosiła 35.000 zł.


Uchwa?a Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXXVII/202/2005 dotycz?ca zasad udzielania dotacji
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2007-04-05 12:22:47
Ilość pobrań: 1633
Wzór oferty na realizacj? zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 1 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005
Rozmiar: 77.50 KB
Data publikacji: 2007-04-05 12:32:19
Ilość pobrań: 1369
Wzór umowy na realizacj? zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 2 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2007-04-05 12:33:49
Ilość pobrań: 1357
Wzór sprawozdania z realizacji zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 3 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005
Rozmiar: 45.50 KB
Data publikacji: 2007-04-05 12:35:01
Ilość pobrań: 1452

Data publikacji: 2007-04-05 11:34:15 (3372 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-04-05 12:22:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXXVII/202/2005 dotycz?ca zasad udzielania dotacji (regulamin_udzielania_dotacji_-_poz[92x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-04-05 12:32:19 Dodano za??cznik: Wzór oferty na realizacj? zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 1 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005 (regulamin_udzielania_dotacji_-_poz[92x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-04-05 12:33:49 Dodano za??cznik: Wzór umowy na realizacj? zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 2 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005 (regulamin_udzielania_dotacji_-_poz[92x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-04-05 12:35:01 Dodano za??cznik: Wzór sprawozdania z realizacji zada? publicznych nie wymienionych w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - za??cznik nr 3 do uchwa?y nr XXXVII/202/2005 (regulamin_udzielania_dotacji_-_poz[92x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-04-17 11:08:21 aktualizowanie Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]