Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych w 2012 r.

EP.524.1.2012                                                                                Wschowa, dnia 31.01.2012 r.


Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 167)

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu:
 

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 5.000 zł, 

2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5.000 zł; 

3) ratownictwo i ochrona ludności – 10.000 zł, 

4) ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł, 

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000 zł, 

6) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 15.000 zł, 

7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000 zł, 

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 20.000 zł. 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w   ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego,

- posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i bazę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

-  złożą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę,

- do oferty dołączą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument z rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym). Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli organizacji.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadania należy zrealizować od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

2) Szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie.

3) Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach.

4) Oferent umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku otrzymania niższej niż dotowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu. 

4. Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać do dnia 21.02.2012 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c.


Ofertę należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane.

 

5. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 28.02.2012 r. Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wschowskiego. Komisja Konkursowa może zwrócić się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

6. Zarząd Powiatu Wschowskiego podejmie decyzje o przyznaniu dotacji dla organizacji w terminie do 45 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

- wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,

- możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- dotychczasowa współpraca organizacji z Powiatem,

- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,

- korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców Powiatu.

8. Od decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronach:
www.wschowa.info i bip.wschowa.info


Informacja o wysokości środków oraz o zrealizowanych zadaniach publicznych
w 2011 r.

 I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 20.000 zł
1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych w Krosie Strzeleckim; 2. Organizacja - zagospodarowanie wypoczynku dla młodzieży - zasięg Powiatu: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa; 3. Udział drużyn młodzieżowych w zawodach, konkursach szczebla wojewódzkiego i   ogólnopolskiego - reprezentacje młodzieżowe” – 2 000 zł,
2) Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Młodzików, Juniorów, Juniorów starszych w koszykówce męskiej, Rozgrywki o wejście do II Ligii w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki ” – 10 000 zł,
3) Stowarzyszenie Klub Jeździecki "TRADYCJA" Siedlnica – „V Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody” – 3 000 zł,
4) Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA” Wschowa – „III Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka i Dni Wschowy – Turniej Trampkarz Młodszy, Turniej Orlik, Turniej Młodzik” – 5 000 zł.
 II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 20.000 zł,
1)      Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Pokazy Slajdów Podróżników i Eksplorerów” – 3 500 zł,
2)      Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "PRZY SZKOLE" Łysiny – „Sesja popularnonaukowa – Józef Wybicki – współtwórca i realizator uchwał Konstytucji 3 Maja 1791” – 220 Rocznica – 2 000 zł,
3)      Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej:
a)     „Muzyka, Śpiew i Taniec w Koncertach Stowarzyszenia” – 4 500 zł,
b)     „Kultura radości ziemi wschowskiej. Historyczny obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt” – 1 500 zł,
c)     „XXXX Jubileuszowe Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 3 000 zł,
4)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie – „Zaczarowana Kraina VII” – 3 000 zł,
5)      Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa „IV Wędrowniczy Biwak Integracyjny JEWELS” - 2 500 zł.
 III. Ochrony i promocji zdrowia - 14.000 zł
1)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie „V Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny” – 1 520 zł,
2)      Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowej Soli „Wspieranie działań na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa w Powiecie Wschowskim” – 1 700 zł,
3)      Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich „Pokonać Raka Pomagając Sobie i Innym” – 8 780 zł,
4)      Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra „Zakup defibrylatora do nauki prowadzenia bezpośredniego masażu serca” – 2 000 zł.
 IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 20.000 zł,
1)      Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „FABRYKA KULTURY” we Wschowie – „Powiatowe Mistrzostwa - Osadnicy z Catanu” – 1 500 zł,
2)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie  – „Edukacja ekologiczna – Zielone Płuca Ziemi” – 1 400 zł,
3)      Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Muzyka i Taniec – Sposobem na Życie” – 9 500 zł,
4)      Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej – „VII Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych - Zielona Scena – WODA NA WAGĘ ZŁOTA” – 3 000 zł,
5)      Stowarzyszenie Rodziców Bajkowe Przedszkole nr 1 we Wschowie – „W oczekiwaniu na 60-te urodziny Bajkowego Przedszkola” – 3 000 zł,
6)      Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "PRZY SZKOLE" Łysiny – „Moja ulubiona postać bajkowa” – 1 600 zł.
 V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 5.000 zł.
1)      Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1.Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej z okazji Święta Niepodległości RP, 2. Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej o Puchar Starosty” – 1 100 zł,
2)      Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowej Soli „Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Wschowskim” – 2 000 zł,
3)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie „Tak czy Nie, Wiem czego Chcę” – 1 900 zł.
 VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 16.000 zł,
1)      Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – „Powrót do społeczeństwa poprzez rehabilitację osób niewidomych i słabo widzących z Powiatu Wschowskiego” – 4 400 zł,
2)      Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie – „Organizacja spotkania z okazji Święta Białej Laski i wyjazdu integracyjnego dla dzieci i dorosłych niewidomych i słabo widzących” – 4 640 zł,
3)      Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie „Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” – 2 160 zł,
4)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Powiatowa Olimpiada Radości” – 2 300 zł,
5)      Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa „Biwak Integracyjny Korczakowcy” - 2 500 zł.
 VII. Ratownictwo  i Ochrona Ludności - 5.000 zł,
1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych” – 5 000 zł.
  

 


Wzór oferty
Rozmiar: 106.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 13:18:32
Ilość pobrań: 1116

Data publikacji: 2012-01-31 13:15:38 (2803 odsłon)
G?ówny Specjalista ds. edukacji i wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - Eliza Lebedy?ska-Maj
tel. 65 540-89-50    e-mail: edukacja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-01-31 13:18:32 Dodano za??cznik: Wzór oferty (wzor_oferty_2011[967x1].doc) Eliza Lebedy?ska-Maj

[ Wróć ]