Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE w sprawie zg?aszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarz?dowych

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych
w ramach otwartego konkursu nr EP.524.1.2012
  

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że:

1.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr EP.524.1.2012 na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

2.
   
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

3.
   
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 3) do dnia 14.02.2012 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

4.
   
Miejsce zgłaszania kandydatów:
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Pl. Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa
sekretariat, II piętro – pokój 204

5.
   
Zasady utworzenia i działania Komisji Konkursowej określa uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 167).
 

 


Za??cznik nr 3
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-01-31 13:29:41
Ilość pobrań: 1071

Data publikacji: 2012-01-31 13:25:06 (2255 odsłon)
G?ówny Specjalista ds. edukacji i wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - Eliza Lebedy?ska-Maj
tel. 65 540-89-50    e-mail: edukacja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-01-31 13:29:41 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 (Zal?cznik_nr_3[968x1].doc) Eliza Lebedy?ska-Maj

[ Wróć ]