Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko radcy prawnego
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO
· Informacja o wynikach II naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zaj?? dot. obs?ugi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w ?yciu codziennym na terenie miasta S?awa
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania spotka? dot. alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne II naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zaj?? dot. obs?ugi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w ?yciu codziennym na terenie miasta S?awa
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzania spotka? dot. alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko konsultanta rodziny
· OG?OSZENIE O II NABORZE NA STANOWISKO OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? DOTYCZ?CYCH OBS?UGI KOMPUTERA STOPNIA PODSTAWOWEGO I WYKORZYSTANIA GO W ?YCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA S?AWA
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?c z obs?ugi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w ?yciu codziennym na terenia miasata S?awa
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zaj?? arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko konsultanta rodziny
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA SPOTKA? DOTYCZ?CYCH ALTERNATYWNYCH FORM SP?DZANIA CZASU WOLNEGO
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? DOTYCZ?CYCH OBS?UGI KOMPUTERA STOPNIA PODSTAWOWEGO I WYKORZYSTANIA GO W ?YCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA S?AWA
· Lista kandydatów spe?niajacych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KONSULTANTA RODZINY
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do opieki nad dzie?mi oraz do przeprowadzenia spotka? integracyjnych dla rodziców i dzieci
· Informacja o wynikach II naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do opieki nad dzie?mi oraz do przeprowadzenia spotka? integracyjnych dla rodziców i dzieci
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne II naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? z obs?ugi komputera oraz wykorzystania go w ?yciu codziennym
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? ARTETERAPEUTYCZNYCH W RAMACH GRUPY SAMOPOMOCOWEJ
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO OPIEKI NAD DZIE?MI ORAZ DO PRZEPROWADZENIA SPOTKA? INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW I DZIECI
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? z obs?ugi komputera oraz wykorzystania go w ?yciu codziennym
· OG?OSZENIE O II NABORZE OFERT NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa do projektu
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? grupowych z j?zyka niemieckiego stopnia podstawowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? grupowych z j?zyka angielskiego stopnia podstawowego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko doradcy zawodowego do projektu
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko psychologa do projektu
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? grupowych z j?zyka niemieckiego stopnia podstawowego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zaj?? grupowych z j?zyka angielskiego stopnia podstawowego
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? Z OBS?UGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIA GO W ?YCIU CODZIENNYM
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? GRUPOWYCH Z J?ZYKA NIEMIECKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO
· OG?OSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJ?? GRUPOWYCH Z J?ZYKA ANGIELSKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA DO PROJEKTU
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO DO PROJEKTU
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne II naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej
· OG?OSZENIE O II NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej do projektu pn; "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie"
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej do projektu pn; "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie"
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej do projektu
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ W PCPR WSCHOWA
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ
· Informacja o wynikach konkursu na stanowisko koordynatora
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko koordynatora
· OG?OSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora lokalnego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko animatora lokalnego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko psychologa
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ANIMATORA LOKALNEGO
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko doradcy zawodowego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko asystenta rodziny
· OG?OSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
· OG?OSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego do projektu
· INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA KOORDYNATORA PROJEKTU
· OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PROJEKTU
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko koordynatora projektu
· OG?OSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
· Sprawozdania
· Regulamin
· Kontakt
[ Wróć ]