Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Sprawozdania

Tu wpisz treść


Sprawozdanie z dzia?alnosci za 2007r
Rozmiar: 1 159.00 KB
Data publikacji: 2008-06-24 07:23:24
Ilość pobrań: 1716
Sprawozdanie z dzia?alno?ci 2008r.
Rozmiar: 612.50 KB
Data publikacji: 2009-04-21 08:44:01
Ilość pobrań: 2435
Sprawozdanie z dzia?alno?ci za 2009r.
Rozmiar: 629.50 KB
Data publikacji: 2010-03-01 07:43:00
Ilość pobrań: 1430
Sprawozdanie z dzia?alnosci za 2010r
Rozmiar: 718.00 KB
Data publikacji: 2011-06-13 14:39:13
Ilość pobrań: 1250

Data publikacji: 2008-06-24 07:19:03 (2935 odsłon)
Starszy referent ds osób niepe?nosprawnych - Leszek Markowski
tel. 0655401759    e-mail: pcprwschowa@o2.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-06-24 07:23:24 Dodano za??cznik: Sprawozdanie z dzia?alnosci za 2007r (Sprawozdanie_za_2007r[294x1].doc) Leszek Markowski
2009-04-21 08:44:01 Dodano za??cznik: Sprawozdanie za 2008r. (Sprawozdanie_2008[294x2].doc) Leszek Markowski
2010-03-01 07:43:00 Dodano za??cznik: (Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2009[294x3].doc) Leszek Markowski
2011-06-13 14:39:13 Dodano za??cznik: Sprawozdanie z dzia?alnosci za 2010r (Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2010[294x4].doc) Leszek Markowski

[ Wróć ]