Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
  

W dniu 11 czerwca 2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym, o powierzchni użytkowej 184,00m2, położonym na działce oznaczonej numerem 1874/7 o powierzchni 0.0349 ha, KW nr 6045, dział III i IV wolny od wpisów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wschowa działka przeznaczona była jako tereny strefy aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowej. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

- parter: biuro 34,80m2, garaż 52,40m2, wc 1,80m2, korytarz 4,00m2,

- piętro: biuro 34,80m2, magazyn 52,40m2, korytarz 3,80m2.

 

 Cena wywoławcza wynosiła 130 000,00 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcą ww. nieruchomości został Pan Piotr Gąd za cenę 134 100,00 zł brutto /słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych/.

  Wywieszono w dniu 11 czerwca 2007 roku

 Data publikacji: 2007-06-11 15:25:42 (2857 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]