Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej Powiatu Wschowskiego

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego położonej
w Śmieszkowie , gmina Sława
 Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie , Plac Kosynierów 1c w sali 206 o godzinie 1200.
 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Śmieszkowie , gmina Sława będąca własnością Powiatu Wschowskiego zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 294/1 o powierzchni ogólnej 0,4638 ha , dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi Księgę Wieczystą 12449 .
  Opis nieruchomości:
-  zabudowana częścią szkolną budynku , zbiornikiem bezodpływowym na 
   ścieki sanitarne i bytowe, drogą wewnętrzną oraz placem zabaw i boiskiem
   sportowym, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi
   319,72m2  ( parter
160,20 m2 , I piętro – 159,52 m2
) , powierzchnia piwnic -
   153,40m2.
  Przeznaczenie :
-  budynek mieszkalny, wielorodzinny – pomieszczenia dotychczas zajmowane
    przez szkołę wraz z terenem przyległym  są nieodpłatnie użytkowane przez 
    Gminę Sława . Użyczenie jest zawarte na czas nieokreślony , lecz nie dłużej 
    niż na czas funkcjonowania szkoły podstawowej w Śmieszkowie.
  Uwagi :
- Nieruchomość jest obciążona nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością  
   przechodu i przejazdu oraz korzystania ze  zbiornika bezodpływowego na ścieki  
  sanitarne i bytowe na rzecz  każdoczesnego właściciela działki nr 294/2.
  W  dziale III księgi wieczystej 12449  zostanie wpisane użyczenie dotychczas  
  zajmowanych pomieszczeń oraz  terenu (boiska i placu zabaw) na cele  
  oświatowe. Wpis ten będzie  obowiązywał nie dłużej niż na czas 
   funkcjonowania szkoły podstawowej    w Śmieszkowie.
  Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego położonej
w Śmieszkowie , gmina Sława
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie , Plac Kosynierów 1c w sali 206 o godzinie 1200.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Śmieszkowie , gmina Sława będąca własnością Powiatu Wschowskiego zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 294/1 o powierzchni ogólnej 0,4638 ha , dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi Księgę Wieczystą 12449 .
 Opis nieruchomości:
-  zabudowana częścią szkolną budynku , zbiornikiem bezodpływowym na 
   ścieki sanitarne i bytowe, drogą wewnętrzną oraz placem zabaw i boiskiem
   sportowym, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi
   319,72m2  ( parter
160,20 m2 , I piętro – 159,52 m2 ) , powierzchnia piwnic -
   153,40m2.
 Przeznaczenie :
-  budynek mieszkalny, wielorodzinny – pomieszczenia dotychczas zajmowane
    przez szkołę wraz z terenem przyległym  są nieodpłatnie użytkowane przez 
    Gminę Sława . Użyczenie jest zawarte na czas nieokreślony , lecz nie dłużej 
    niż na czas funkcjonowania szkoły podstawowej w Śmieszkowie.
Uwagi :
- Nieruchomość jest obciążona nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością  
   przechodu i przejazdu oraz korzystania ze  zbiornika bezodpływowego na ścieki  
  sanitarne i bytowe na rzecz  każdoczesnego właściciela działki nr 294/2.
  W  dziale III księgi wieczystej 12449  zostanie wpisane użyczenie dotychczas  
  zajmowanych pomieszczeń oraz  terenu (boiska i placu zabaw) na cele  
  oświatowe. Wpis ten będzie  obowiązywał nie dłużej niż na czas 
   funkcjonowania szkoły podstawowej    w Śmieszkowie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  73 079,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych ).
Wadium  - 7 000,00 zł ( słownie : siedem tysięcy złotych ) .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu .
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej .
Wadium należy wpłacić do 28 sierpnia 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. Oddział Wschowa . Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane niezwłocznie , nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane .
Warunki dla nabywcy :
1.     Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu , a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna –sprzedaży .
2.     Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw  w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości .
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju
 219 , telefon  065 540 1795 w godz. od 800 do 1500 .
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  73 079,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych ).
Wadium  - 7 000,00 zł ( słownie : siedem tysięcy złotych ) .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu .
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej .
 Wadium należy wpłacić do 28 sierpnia 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. Oddział Wschowa . Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane niezwłocznie , nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane .
 Warunki dla nabywcy :
1.     Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu , a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna –sprzedaży .
2.     Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw  w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości .
 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju
 219 , telefon  065 540 1795 w godz. od 800 do 1500 .
  Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny .

 Data publikacji: 2007-07-23 11:41:04 (3527 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]