Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Starosta Wschowski og?asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa, po?o?onych w S?awie

Starosta Wschowski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Sławie
 Przetargi odbędą się dnia 5 grudnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.
 

  1. Sława – działka nr 441/5 o pow. 0,2374 ha, nr KW brak, niezabudowana, teren projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej*. Cena wywoławcza wynosi 25805,44 zł brutto, wadium 2600,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz.1100.
  2. Sława  działka nr 428/1 o pow. 0,4750 ha, nr KW brak, niezabudowana, Teren przemysłowo składowy, działka znajduje się w granicy strefy ochrony wokół obiektu uciążliwego dla otoczenia*. Cena wywoławcza wynosi 15298,80 zł brutto, wadium 1600,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1130.
 

*na dzień dzisiejszy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starostwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

  

Wadium należy wpłacić do dnia 3 grudnia 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

 

Warunki dla nabywcy:

 

1.Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. Cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95  u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

 

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

  Wywieszono w dniu 22.10.2007r.

 Data publikacji: 2007-10-23 12:19:31 (2757 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]