Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz lokalu u?ytkowego Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynaj?cia na czas nieokre?lony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz lokalu użytkowego Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   1. Położenie                                                                Wschowa Plac Kosynierów 1c
 2. Nr działki                                                                1269/13
 3.  Powierzchnia działki w m2                                       4840
 4. Powierzchnia lokalu w m2                                        80,25
 5. Nr KW                                                                   7033
 6. Opis nieruchomości                                                 Sala spotkań /czytelnia prasy/, bufet, magazyn opakowań jednostkowych, magazyn chłodniczy, przedsionek, zaplecze socjalne +wc pracownika, korytarz, sanitariaty,
 7. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania   Działalność gastronomiczno – kulturalna
/prowadzenie kawiarenki, punktu gastronomicznego wraz z czytelnią prasy/
8. Termin i warunki zagospodarowania                        Rozpoczęcie działalności nie później niż do 30 dni od dnia przekazania nieruchomości. Działalność ma być prowadzona również w soboty i niedziele. Instalacja urządzeń pomiarowych /energii, wody, ogrzewania, telefonu/.
9. Wysokość opłat –                                                   cena wywoławcza za m2         9 zł netto
+ koszty ubezpieczenia oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu
10. Termin wnoszenia opłat                                         Do 10 każdego miesiąca
 Wywieszono w dniu 22.10.2007r.

 Data publikacji: 2007-10-23 12:36:14 (2502 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]