Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wy?o?enie projektu opisowo-kartograficznego z za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla miasta S?awa

Starosta Wschowski zawiadamia o wyłożeniu projektu
opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali
dla miasta Sława

Na podstawie § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 , poz. 454 )

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków
 i lokali dla miasta Sława.

Prace geodezyjne wykonało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geomap” Spółka z o.o. z Zielonej Góry ul. Krośnieńska 3 .

Projekt będzie udostępniony do wglądu, w dniach od 26.11.2007r. do 14.12.2007r.
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, ul. Henryka Pobożnego nr 10 , w sali posiedzeń  na parterze, w godzinach od 900 – 1400,
wszystkim zainteresowanym: osobom fizycznym i prawnym, organom  i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości gruntowe i lokalowe na terenie miasta Sława.

Osoby te, po zapoznaniu się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w Protokóle Ogłaszania Stanu Władania.

Nie stawienie się w terminie i miejscu, określonym w zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Prosi się osoby zainteresowane o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Wschowski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i  budynków ujawnione w operacie opisowe-kartograficznym, może w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji powołanej powyżej , zgłaszać zarzuty do tych informacji .

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

            Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji powołanej powyżej, będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

W podpisie Starosta Wschowski - Marek Kozaczek.

 

 Data publikacji: 2007-11-23 09:28:20 (2472 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]