Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH W MIE?CIE WSCHOWA

WYKAZ
 
Nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych w mieście Wschowa przy
ul. Wolsztyńskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
   
  1. Wschowa
Numer działki                            442/26
Powierzchnia działki                 0,1168 ha
Numer KW                                 KW 16080
Cena                                            150000,00 zł brutto
Przeznaczenie                            zabudowa usługowo – produkcyjna *
  
  1. Wschowa
Numer działki                            442/27
Powierzchnia działki                 0,1081 ha
Numer KW                                 KW 16080
Cena                                            73200,00zł brutto
Przeznaczenie                            zabudowa usługowo – produkcyjna *
  
  1. Wschowa
Numer działki                            442/28
Powierzchnia działki                 0,1077 ha
Numer KW                                 KW 16080
Cena                                            73200,00 zł brutto
Przeznaczenie                            zabudowa usługowo – produkcyjna *

* nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starostwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
* na dzień dzisiejszy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wywieszono w dniu 8 kwietnia 2008r.

 


Wykaz nieruchomo?ci
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2008-04-09 09:11:44
Ilość pobrań: 1403

Data publikacji: 2008-04-09 09:06:45 (2951 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-09 09:11:44 Dodano za??cznik: Wykaz nieruchomo?ci (WYKAZ_ul[247x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]