Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

INFORMACJA DOTYCZ?C? NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDA?Y

  1. Nieruchomość gruntowa położona we Wschowie
      Działka nr 403/5 o powierzchni 0,0839 ha
      Działka nr 403/7 o powierzchni 0,0620 ha
      Działka nr 403/8 o powierzchni 0,0620 ha
      Działka nr 403/9 o powierzchni 0,0620 ha
      Działka nr 402/3 o powierzchni 0,0548 ha
      Działka nr 402/4 o powierzchni 0,0551 ha
      Działka nr 402/5 o powierzchni 0,0560 ha
      Działka nr 402/8 o powierzchni 0,0569 ha
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiadają dostęp do drogi publicznej. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m Kształt działek jest regularny, teren płaski. Lokalizacja posiada wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Wydzielone działki oznaczone są słupkami granicznymi. Dojazd do działek od strony ul. Zacisze.
Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa działki leżą na terenie  oznaczonym symbolem „D-51-MN” – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
 
  1. Nieruchomość gruntowa położona we Wschowie
     
      Działka nr 442/34 o powierzchni 0,0051ha
      Działka nr 442/28 o powierzchni 0,1077 ha
                      o łącznej powierzchni 0,1128 ha
      Działka nr 442/33 o powierzchni 0,0150 ha
      Działka nr 442/27 o powierzchni 0,1081 ha
                      o łącznej powierzchni 0,1231 ha
      Działka nr 442/32 o powierzchni 0,0143 ha
      Działka nr 442/26 o powierzchni 0,1168 ha
                      o łącznej powierzchni 0,1311 ha
Nieruchomości znajdują się w peryferyjnej części m. Wschowa przy ul. Wolsztyńśkiej. Kształt działek jest regularny, teren płaski. Odległość do centrum miasta wynosi około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny usługowe, produkcyjne i upraw polowych. Do działek doprowadzona jest energia elektryczna.
Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa działki leżą na terenie  oznaczonym symbolami „G-4-P, U” i „G-05-KDD” – teren pod zabudowę- obiekty działalności produkcyjno – usługowej oraz mieszkania towarzyszące.
     

 Data publikacji: 2008-08-13 10:09:02 (3024 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu

[ Wróć ]