Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH WE WSCHOWIE UL. WOLSZTY?SKA


L. p
nieruchomość 
z oznaczeniem KW
oznaczenie geodezyjne nieruchomości
powierzchnia
nieruchomości
w   ha
opis nieruchomości
przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego
forma oddania nierucho-mości
cena
sposób
zapłaty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 1
               
Wschowa
ul. Wolsztyńska
KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-5
obręb:
Wschowa
dz. nr 442/26
dz. nr 442/32
      0,1311 ha


 

Nieruchomość zabudowana znajdująca si ę w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren o różnicy około 2,5 m opadający w kierunku północnym. Powierzchnia działki oprócz skarpy pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 305,24m2 . Otoczenie stanowią tereny usługowo – produkcyjne i upraw polowych.
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.*
Sprzedaż 
Brutto
150 000zł
(kwota zwolniona od  podatku  na podstawie Ustawy
o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2  Dz. U. 04.54.535 tekst jednolity z późniejszymi zmianami
)
Cena nierucho-
mości uzyskana
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
.
 2
Wschowa
ul. Wolsztyńska
KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-5
obręb:
Wschowa
dz. nr 442/27
dz. nr 442/33
0,1231 ha
Nieruchomość niezabudowana znajdująca si ę w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren płaski. Powierzchnia działki w części pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony zachodniej i wschodniej wykonane elementów
z prefabrykowanych elementów żelbetonowych.
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.*
Sprzedaż
Brutto
 74 420 zł
Netto
61 000 zł
VAT
13 420 zł
Cena nierucho-
mości uzyskana
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
 3
Wschowa
ul. Wolsztyńska
KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-5
obręb:
Wschowa
dz. nr 442/28
dz. nr 442/34
0,1128 ha
Nieruchomość niezabudowana znajdująca si ę w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren płaski. Powierzchnia działki w części pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej i wschodniej wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetonowych.
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.*
Sprzedaż
Brutto
 62 220 zł
Netto
51 000 zł
VAT
11 220 zł
Cena nierucho-
mości uzyskana
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność*nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy,  sprzedający  nie  bierze    odpowiedzialności za ewentualne różnice.
*Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, termin złożenia wniosków  przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1i2 upływa zgodnie z zapisem w ustawie.


Wykaz nieruchomo?ci przy ul. Wolszty?skiej we Wschowie
Rozmiar: 85.00 KB
Data publikacji: 2008-10-01 08:41:55
Ilość pobrań: 1160

Data publikacji: 2008-10-01 08:33:21 (2255 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-10-01 08:41:55 Dodano za??cznik: Wykaz nieruchomo?ci przy ul. Wolszty?skiej we Wschowie (wykaz_Wolsztynska[316x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]