Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH WE WSCHOWIE W REJONIE UL. ZACISZE 

L.p
nieruchomość 
z oznaczeniem KW
oznaczenie geodezyjne nieruchomości
powierzchnia
nieruchomości
w   ha
opis nieruchomości
przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego
forma oddania nierucho-mości
cena
sposób
zapłaty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 1.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 402/3
     
0,0548 ha
Działki znajdują się w peryferyjnej części miasta Wschowa. Odległość do centrum miasta wynosi około 1500m.
 Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny usługowe. Sąsiedztwo nie oddziałuje niekorzystnie na przedmiotową nieruchomość.
 W rejonie położenia działek zlokalizowane są sieci technicznego uzbrojenia terenu bez wykonanych przyłączy do poszczególnych działek. Kształt działek jest regularny, teren płaski. Granice zewnętrzne wydzielonych działek będących przedmiotem wyceny nie pokrywają się
z istniejącym ogrodzeniem byłego terenu szkoły. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomości według planu zagospodarowa-nia przestrzennego
 m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem
DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
Sprzedaż
Brutto
34 038zł
Netto
27 900 zł
VAT
6 138 zł
Cena nierucho-
mości uzyskana
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy prze-noszącej własność
.
 
 2.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 402/4
0,0551 ha
Sprzedaż
Brutto
34 160 zł
Netto
28 000 zł
VAT
6 160 zł
 3.
              
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 402/5

0,0560 ha

Sprzedaż 
Brutto
34 648 zł
Netto
28 400 zł
VAT
6 248 zł
 4.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 402/8
0,0569 ha
Sprzedaż
Brutto
35 014 zł
Netto
28 700 zł
VAT
6 314 zł
 5.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 403/5
0,0839 ha
Sprzedaż
Brutto
45 750 zł
Netto
37 500 zł
VAT
8 250 zł
 6.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 403/7
0,0620 ha
Sprzedaż
Brutto
35 746 zł
Netto
29 300 zł
VAT
6 446 zł
 7.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 403/8
0,0620 ha
Sprzedaż
Brutto
35 746 zł
Netto
29 300 zł
VAT
6 446 zł
 8.
Wschowa
rejon ul. Zacisze
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-4
miasto:
Wschowa
dz. nr 403/9
0,0620 ha
Sprzedaż
Brutto
35 746 zł
Netto
29 300 zł
VAT
6 446 zł

 

 

*nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy,  sprzedający  nie  bierze    odpowiedzialności za ewentualne różnice.
*Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, termin złożenia wniosków  przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1i2 upływa zgodnie z zapisem w ustawie.


Wykaz nieruchomo?ci po?o?onych w rejonie ul. Zacisze we Wschowie
Rozmiar: 116.50 KB
Data publikacji: 2008-10-01 08:50:44
Ilość pobrań: 1254

Data publikacji: 2008-10-01 08:46:52 (2667 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-10-01 08:50:44 Dodano za??cznik: Wykaz nieruchomo?ci po?o?onych w rejonie ul. Zacisze we Wschowie (wykaz_Zacisze[317x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]