Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej - Wschowa, rej. Zacisze 

 
Zarząd Powiatu we Wschowie
 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we Wschowie, gmina Wschowa, woj. lubuskie
                                                                                    
L. p
Nr KW
Nr działki
Powierzchnia
działki  w   ha
Położenie nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 


Cena
wywoławcza
brutto
Wadium  w wysokości
Godzina
przetargu
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
KW  16294
dz. nr 402/3
0,0548 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
34 038zł
6 800zł
800
niezabudowana
2.
KW  16294
dz. nr 402/4
0,0551 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
34 160 zł
6 800zł
930
niezabudowana
3.
KW  16294
dz. nr 402/5

0,0560 ha

Wschowa
rejon ul. Zacisze
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
34 648 zł
6 900zł
1100
niezabudowana
4.
KW  16294
dz. nr 402/8
0,0569 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
35 014 zł
7 000zł
1230
niezabudowana
5.
KW  16294
dz. nr 403/5
0,0839 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
45 750 zł
9 000zł
1400
niezabudowana
       *nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy,  sprzedający  nie  bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.
                              
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w/w  nieruchomości zawarte zostały w  Uchwale nr XXI/114/2008  Rady Powiatu Wschowskiego  z dnia 20 sierpnia 2008r.
1.        Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
2.        Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 grudnia 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, II piętro, sala nr 206,.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).
3.        Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wschowie w kwocie dla poz. 1- 5. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie w PKO BP O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony nieruchomość niezabudowana we Wschowie wraz z nr działki. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego we Wschowie najpóźniej w dniu 10 grudnia 2008r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.        Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
5.        Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej  w przetargu.
6.        Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7.        Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie PKO BP. O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8.        Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
9.        Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
 W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
10.      Zarząd Powiatu we Wschowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
11.      Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, pokój nr 219, tel. (065) 540-17-95, e-mail: katarzynawowczak@interia.eu, http://www.bip.wschowa.info
 

 


gm. Wschowa, rej. Zacisze
Rozmiar: 64.50 KB
Data publikacji: 2008-11-12 12:14:55
Ilość pobrań: 1218

Data publikacji: 2008-11-12 12:02:18 (2544 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-11-12 12:14:55 Dodano za??cznik: gm. Wschowa, rej. Zacisze (PRZETARG__Zacisze_12[326x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]