Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Archiwum og?osze?

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 lutego 2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej w Śmieszkowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w Śmieszkowie, gm. Sława, działka nr 294/2 o pow. 0,2463 ha, KW nr 12449. Burmistrz Sławy decyzją nr 144/06 z dnia 14 sierpnia 2006 roku ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony, stropodach płaski jednospadowy, pokryty papą. Zestawienie powierzchni użytkowej budynku: - piwnica - 153,25m2 - parter - 378,48m2 - I piętro - 354,08m2 - budynek gospodarczy - 106,49m2

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcami ww. nieruchomości w udziale do ½ zostali Pan Jan Kruk i Pan Waldemar Całek za cenę 171 700,00 zł /słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych/.

-------------------------------------------------------

Wykaz lokalu użytkowego Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

1. Położenie: Wschowa, Plac Kosynierów 1c, dz. nr 1269/13 o pow. 0,4840 ha, KW 7033.

2. Opis nieruchomości: Biuro, wc z kotłem c.o., pomieszczenie gospodarcze

3. Przeznaczenie: działalność administracyjno biurowa

4. Termin i warunki zagospodarowania: rozpoczęcie działalności ni później niż do 30 dni od dnia przekazania nieruchomości. Instalacja urządzeń pomiarowych /energii, wody, ogrzewania, telefonu/.

5. Wysokość opłat cena wywoławcza: 3,00 zł netto za m2 + koszty ubezpieczenia oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca.

Wywieszono w dniu: 30.01.2007r.

-------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego,

położonej w Śmieszkowie, gm. Sława

Przetarg odbędzie się dnia 7 lutego 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w Śmieszkowie, gm. Sława, działka nr 294/2 o pow. 0,2463 ha, KW nr 12449. Burmistrz Sławy decyzją nr 144/06 z dnia 14 sierpnia 2006 roku ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony, stropodach płaski jednospadowy, pokryty papą.

Zestawienie powierzchni użytkowej budynku: - piwnica - 153,25m2 - parter - 378,48m2 - I piętro - 354,08m2 - budynek gospodarczy - 106,49m2

Uwagi: 1.w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w celu umożliwienia dojazdu na jej podwórze zostanie na rzecz jej każdoczesnego właściciela ustanowiona służebność dojazdu poprzez działkę 294/1; 2.zostanie ustanowiona służebność na rzecz każdoczesnego właściciela działki 294/2 korzystania ze zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i bytowe znajdującego się na działce 294/1; 3. w związku z dokonanym podziałem geodezyjnym istnieje konieczność dokonania przeróbek w istniejących instalacjach.

INFORMUJEMY, ŻE DOPUSZCZA SIĘ KUPNO NIERUCHOMOŚCI DO WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Cena wywoławcza wynosi 170 000,00 zł /słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/ Wadium 17 000,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy złotych/ Przetarg odbędzie się o godz. 1100.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 5 lutego 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2.Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

---------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Dnia 7 grudnia 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się I przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa

1. Tylewice dz. nr 85/7 o pow. 0,1007 ha, cena wywoławcza – 5050,00 zł brutto*. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Paweł Stecyk za cenę 5200,00 zł brutto.

2. Tylewice dz. nr 96/4 o pow. 0,2164 ha, cena wywoławcza – 7656,72 zł brutto. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości zostali Państwo Sylwia i Wojciech Oliwa za cenę 24 000,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W CELU WYBORU NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO

W dniu 6 grudnia 2006 roku 2006 roku o godzinie 1100 w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1 c pok. 206 wytypowała do I przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomość Powiatu Wschowskiego w celu wynajęcia lokalu użytkowego gastronomiczny, położony we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c na działce oznaczonej numerem 1269/13. Powierzchnia lokalu 80,25m2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: sala spotkań /czytelnia prasy/, bufet, magazyn opakowań jednostkowych, magazyn chłodniczy, przedsionek, zaplecze socjalne + wc pracownika, korytarz, sanitariaty.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, przetarg wygrał Pan Piotr Stocki za cenę 15,60 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu.

------------------------------------------------------- Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej , położonej w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 15b/29, gmina Szprotawa

Przetarg odbędzie się dnia 5 stycznia 2007 roku o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.

Stanowiący własność Powiatu Wschowskiego lokal mieszkalny o powierzchni 47,50m2, położony na IV piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Położony na działce nr 280/34 o powierzchni 0,3015 ha – udział we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1/75 - w Wiechlicach, gmina Szprotawa przeznacza się do sprzedaży, w przetargu ustnym nieograniczonym. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa działka posiada funkcje terenu o średniej intensywności zabudowy. KW- 28627 lokal, KW – 26562 grunt.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 31136,00 zł /Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. Dz.U. 2004 r. nr 54 poz. 535 w związku z § 8 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia wykonawczego w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27.04.2004r. Dz.U. 2004r. nr 97 poz. 970.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3200,00 zł /słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100 groszy/

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium ma być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 3 stycznia 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c

1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy gastronomiczny, położony we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c na działce oznaczonej numerem 1269/13. Powierzchnia lokalu 80,25m2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: sala spotkań /czytelnia prasy/, bufet, magazyn opakowań jednostkowych, magazyn chłodniczy, przedsionek, zaplecze socjalne + wc pracownika, korytarz, sanitariaty.

2. Obciążenia nieruchomości: lokal wolny od obciążeń.

3. Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność gastronomiczno-kulturalną /prowadzenie kawiarenki, punktu gastronomicznego wraz z czytelnią prasy/.

Rozpoczęcie działalności nie później niż 30 dni od dnia przekazania nieruchomości Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Działalność powinna być prowadzona także w soboty i niedziele. Instalacja urządzeń pomiarowych /energii, wody, ogrzewania, telefonu/ należy do obowiązków najemcy.

4. Cena wywoławcza: 9,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu nalicza się 22% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacja przedmiotu najmu.

5. Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.

6. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia 2006 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c, w sali 206.

7. Wadium: wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

-------------------------------------------------------

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Tylewicach, gmina Wschowa

Przetargi odbędą się dnia 7 grudnia 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.

1. Tylewice – działka nr 85/7 o pow. 0,1007 ha, nr KW nr 41736, niezabudowana, teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 5050,00 zł brutto, wadium 550,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz.1100.

2. Tylewice – działka nr 96/4 o pow. 0,2164 ha, nr KW 16176, niezabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej lub jednorodzinnej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Cena wywoławcza wynosi 7656,72 zł brutto, wadium 800,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1130.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 5 grudnia 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95, nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Wywieszono w dniu 23.10.2006r.

-------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

Dnia 18 października 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Sławie

1. Sława – działka nr 441/5 o pow. 0,2374 ha, nr KW brak, niezabudowana, teren projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Przetarg wygrali Państwo Norbert i Joanna Adamczewscy za cenę 26 300,00 zł brutto /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy/.

2. Sława – działka nr 428/1 o pow. 0,4750 ha, nr KW brak, niezabudowana, Teren przemysłowo składowy, działka znajduje się w granicy strefy ochrony wokół obiektu uciążliwego dla otoczenia. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

3. Sława – działka nr 441/3 o pow. 0,8611 ha, nr KW brak, niezabudowana, teren projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Przetarg wygrał Pan Zbigniew Topolan, za cenę 94 600,00 zł brutto /słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100 groszy/.

Wywieszono w dniu 18.10.2006r.

-------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROKOWAŃ

Dnia 13 września 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się rokowania dla nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa

1.Dębowa Łęka4 dz. nr 258/2 o pow. 0,0800 ha, cena wywoławcza – 4700,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

2.Łupice1 dz. nr 356/3 o pow. 0,1650 ha, cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

3.Łupice1 dz. nr 356/1 o pow. 0,2581 ha, cena wywoławcza – 5500,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

4.Stare Strącze2 dz. nr 236/2 o pow. 0,0700 ha, cena wywoławcza – 1500,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

5.Krzepielów2 dz. nr 398/2 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza – 2300,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

6.Lgiń3 dz. nr 54/2 o pow. 0,1093 ha, cena wywoławcza - 5600,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Piotr Gałuc za cenę 6100,00 zł brutto.

7.Lgiń3 dz. nr 467/2 o pow. 0,2827 ha, cena wywoławcza – 3400,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości została Pani Małgorzata Olejniczak za cenę 4200,00 zł brutto.

8.Łysiny2 dz. nr 216/4 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza – 2800,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Jacek Szott za cenę 2800,00 zł brutto.

9.Łysiny2 dz. nr 164/1 o pow. 0,3200 ha, cena wywoławcza – 3900,00 zł brutto*.. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości została Pani Magdalena Stalewska za cenę 4000,00 zł brutto.

10.Łysiny2 dz. nr 261 o pow. 0,2100 ha, cena wywoławcza – 2300,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Marek Krawczyk za cenę 3150,00 zł brutto.

11.Łysiny2 dz. nr 263/2 o pow. 0,3100 ha, cena wywoławcza – 3400,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

12.Łysiny2 dz. nr 258 o pow. 0,4800 ha , cena wywoławcza – 5800,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości została Pani Magdalena Stalewska za cenę 6000,00 zł brutto.

13.Łysiny2 dz. nr 276/2 o pow. 0,2000 ha, cena wywoławcza – 1900,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

14.Łysiny2 dz. nr 275/2 o pow. 0,1060 ha, cena wywoławcza – 1000,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

15.Tylewice4 dz. nr 65/3 o pow. 0,1192 ha, cena wywoławcza – 1500,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Roman Kuźniak za cenę 1700,00 zł brutto.

16.Tylewice4 dz. nr 124/2 o pow. 0,8814 ha, cena wywoławcza – 8300,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

17.Tylewice4 dz. nr 47/7 o pow. 0,6212 ha, cena wywoławcza – 6500,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Marek Backiel za cenę 9170,00 zł brutto.

18.Tylewice4 dz. nr 46/2 o pow. 0,1084 ha, cena wywoławcza – 1400,00 zł brutto *. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, do rokowań nikt się nie zgłosił.

19.Tylewice4 dz. nr 87/1 o pow. 0,2100 ha, cena wywoławcza – 5100,00 zł brutto*. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Pan Leszek Kuźniak za cenę 8100,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------

INFORMACJA Dnia 13 września 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się rokowania dla nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa

1.Łysiny2 dz. nr 164/1 o pow. 0,3200 ha, cena wywoławcza – 3900,00 zł brutto.

W dniu 13 września wpłynęła do tut. Starostwa skarga na czynności Komisji do rokowań. Wojewoda Lubuski po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi uznał ją za zasadną i nakazał powtórzenie czynności w rokowaniach na sprzedaż ww nieruchomości.

Wywieszono w dniu 09.10.2006r.

----------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Starosta Wschowski ogłasza rokowania dla nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa.

Rokowania odbędą się dnia 23 listopada 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 206.

1.Dębowa Łęka4 dz. nr 258/2 o pow. 0,0800 ha, cena wywoławcza – 4700,00 zł brutto*. Zaliczka 500,00 zł. Godz. 800.

2.Łupice1 dz. nr 356/3 o pow. 0,1650 ha, cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto*. Zaliczka 450,00 zł. Godz. 830.

3.Łupice1 dz. nr 356/1 o pow. 0,2581 ha, cena wywoławcza – 5500,00 zł brutto*. Zaliczka 550,00 zł. Godz. 900.

4.Stare Strącze2 dz. nr 236/2 o pow. 0,0700 ha, cena wywoławcza – 1500,00 zł brutto*. Zaliczka 150,00 zł. Godz. 930.

5.Krzepielów2 dz. nr 398/2 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza – 2300,00 zł brutto*. Zaliczka 250,00 zł. Godz. 1000.

6.Łysiny2 dz. nr 263/2 o pow. 0,3100 ha, cena wywoławcza – 3400,00 zł brutto*. Zaliczka 350,00 zł. Godz. 1030.

7.Łysiny2 dz. nr 276/2 o pow. 0,2000 ha, cena wywoławcza – 1900,00 zł brutto*. Zaliczka 200,00 zł. Godz. 1100.

8.Łysiny2 dz. nr 275/2 o pow. 0,1060 ha, cena wywoławcza – 1000,00 zł brutto*. Zaliczka 100,00 zł. Godz. 1130.

9.Tylewice4 dz. nr 124/2 o pow. 0,8814 ha, cena wywoławcza – 8300,00 zł brutto*. Zaliczka 850,00 zł. Godz. 1200.

10.Tylewice4 dz. nr 46/2 o pow. 0,1084 ha, cena wywoławcza – 1400,00 zł brutto *. Zaliczka 150,00 zł. Godz. 12.30. 1 przeznaczone są jako teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy 2 przeznaczone są jako teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 4 przeznaczone są pod strefę aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych *Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.u. nr 54, poz. 535 ze zm./

Zaliczkę należy wpłacać w pieniądzu, do dnia 21 listopada 2006 r. na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Zaliczka wpłacona po terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać do dnia 21 listopada 2006 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, w zamkniętych kopertach opisanych hasłem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr………… o powierzchni………. położona w…………”

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: 1.W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu: nazwę i adres siedziby oraz aktualny wyciąg z właściwego rejestru. 2.Datę sporządzenia zgłoszenia. 3.Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 4.Proponowaną cenę nabycia nieruchomości i sposób jej zapłaty. 5.Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Na przedmiotowe nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w terminach: 1. I przetargi: 25.01.2006 r., 11.01.2006 r., 15.03.2006 r. 2. II przetargi: 22.03.2006r., 29.03.2006r., 07.06.2006r. 3. III przetargi: 08.06.2006r., 09.06.2006r.

Warunki dla nabywcy: 1.Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy wpłacić cenę ustaloną w rokowaniach i zawrzeć z Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2.Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz warunków rokowań można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

----------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego, położonych we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej.

Przetargi odbędą się dnia 8 listopada 2006 roku.

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem portierni, przeznaczonym do rozbiórki, oznaczona jako działka 442/22 o powierzchni 0,0351 ha. Cena wywoławcza wynosi 9500,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 900. Wadium w kwocie 950,00zł.

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka 442/23 o powierzchni 0,0294 ha. Cena wywoławcza wynosi 9760,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się o godz. 930. Wadium w kwocie 1000,00zł.

3. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka 442/24 o powierzchni 0,0294 ha. Cena wywoławcza wynosi 9760,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się o godz. 1000. Wadium w kwocie 1000,00zł.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym, oznaczona jako działka 442/26 o powierzchni 0,1168 ha. Cena wywoławcza wynosi 90 000,00zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1030. Wadium w kwocie 9000,00 zł.

5. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka 442/27 o powierzchni 0,1081 ha. Cena wywoławcza wynosi 30 500,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się o godz. 1100. Wadium w kwocie 3500,00 zł.

6. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 442/28 o powierzchni 0,1077 ha. Cena wywoławcza wynosi 30 500,00zł brutto. Przetarg odbędzie się o godz. 1130. Wadium w kwocie 3500,00zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod strefę terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej o małej uciążliwości. KW-16080.

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 6 listopada 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1. Pod rygorem utraty wadium i prawa nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny. Wywieszono w dniu 26.09.2006r.

-------------------------------------------------------

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Sławie

Przetargi odbędą się dnia 18 października 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.

1. Sława – działka nr 441/5 o pow. 0,2374 ha, nr KW brak, niezabudowana, teren projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 25805,44 zł brutto, wadium 2600,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz.1100.

2. Sława – działka nr 428/1 o pow. 0,4750 ha, nr KW brak, niezabudowana, Teren przemysłowo składowy, działka znajduje się w granicy strefy ochrony wokół obiektu uciążliwego dla otoczenia. Cena wywoławcza wynosi 15298,80 zł brutto, wadium 1600,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1130.

3. Sława – działka nr 441/3 o pow. 0,8611 ha, nr KW brak, niezabudowana, teren projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 93603,28 zł brutto, wadium 9400,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1200.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 16 października 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy:

1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży.

2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny. Opublikowano w dniu 04.09.2006r.

-------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 10.08.2006r.

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 10 sierpnia 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się rokowania dla nieruchomości Powiatu Wschowskiego, zabudowanej zespół pałacowo-parkowy, położonej w Sławie przy ulicy Plac Rynek 24, na działce oznaczonej numerem 631 o powierzchni 4,6850 ha. Rokowania wygrał Pan Jacek Tarnawski za cenę 1500 000,00 zł /słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy/ Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/197/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2005 roku ustalono bonifikatę w wysokości 20% od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku rokowań.

-------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 12.04.2006r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 kwietnia 2006 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości lokalowej Powiatu Wschowskiego, położonej w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 15b/29, gmina Szprotawa.

Stanowiący własność Powiatu Wschowskiego lokal mieszkalny o powierzchni 47,50m2, położony na IV piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Położony na działce nr 280/34 o powierzchni 0,3015 ha – udział we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1/75 - w Wiechlicach, gmina Szprotawa. KW- 28627 lokal, KW – 26562 grunt.

ena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosiła 31136,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

-------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 16.03.2006 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

W dniu 15 marca 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Wschowa.

1. Tylewice– działka nr 65/3 o powierzchni 0,1192 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

2. Tylewice– działka nr 124/2 o powierzchni 0,8814 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

3. Tylewice – działka nr 47/7 o powierzchni 0,6212 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

4. Tylewice – działka nr 46/2 o powierzchni 0,1084 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

5. Tylewice – działka nr 87/1 o powierzchni 0,2100 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Tylewicach, gmina Wschowa

Przetargi odbędą się dnia 15 marca 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w Sali 206.

1. Tylewice – gm. Wschowa, działka nr 65/3 o pow. 0,1192 ha, nr KW 1174, nie zabudowana, przeznaczona pod strefę aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 3004,00 zł netto + 22% vat, wadium 400,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 900.

2. Tylewice – gm. Wschowa, działka nr 124/2 o pow. 0,8814 ha, nr KW 616, nie zabudowana, przeznaczona pod strefę aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 16923,00 zł netto + 22% vat, wadium 1700,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 930.

3. Tylewice – gm. Wschowa, działka nr 47/7 o pow. 0,6212 ha, nr KW 49273, nie zabudowana, przeznaczona pod strefę aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 13169,00 zł + 22%vat, wadium 1400,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.

4. Tylewice - gm. Wschowa, działka nr 46/2 o pow. 0,1084 ha, KW 199, nie zabudowana, przeznaczona na teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 2730,00 zł + 22%vat, wadium 300,00 zł. Przetarg odbędzie się o godzinie 1030.

5. Tylewice – gm. Wschowa, działka nr 87/1 o pow. 0,2100 ha, KW 49273, nie zabudowana, przeznaczona na teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych. Cena wywoławcza wynosi 10332,00 zł + 22%vat, wadium 1300,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1100.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 13 marca 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy:

1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzeadży.

2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godz. od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Wywieszono w dniu 7 lutego 2006r.

-------------------------------------------------------

WYKAZ

Nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej w Wiechlicach, gmina Szprotawa, Powiat Żagański, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Położenie: Wiechlice ul. Brzozowa 15 B, gmina Szprotawa

2. Numer działki: 280/34

3. Powierzchnia działki: 0,3015 ha

4. Numer KW: 28627 – lokal, 26562 – grunt

5. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni 47,50m2, położony na IV piętrze, składająca się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Udział we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1/75

6. Wartość: 31 136,00 zł

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. Dz.U. 2004r. nr 54 poz. 535 w związku z § 8 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia wykonawczego w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27.04.2004r. Dz.U. z 2004r. nr 97 poz. 970

7. Tytuł prawny: Powiat Wschowski

8. Przeznaczenie: Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa działka posiada funkcje terenu o średniej intensywności zabudowy

Starostwo Powiatowe we Wschowie Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 065 540 17 95, informacji udziela Małgorzata Radzińska.

Wywieszono dnia 2 lutego 2006r.

---------------------------------------------------------

Wschowa, dnia 11.01.2006r. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

W dniu 11 stycznia 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Sława i gminy Wschowa.

1. Dębowa Łęka – działka nr 258/2 o powierzchni 0,0800 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

2. Droniki – działka nr 178/3 o powierzchni 0,1600 ha – przetarg wygrał Pan Wojciech Własiuk za cenę 8250,00 zł brutto.

3. Łupice – działka nr 356/3 o powierzchni 0,1650 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

4. Łupice – działka nr 356/1 o powierzchni 0,2581 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

5. Stare Strącze – działka nr 236/2 o powierzchni 0,0600 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

6. Stare Strącze – działka nr 262/1 o powierzchni 0,0700 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

7. Krzepielów – działka nr 398/2 o powierzchni 0,1100 ha - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

8. Lgiń – działka nr 54/2 o powierzchni 0,1093 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

9. Lgin – działka nr 467/2 o powierzchni 0,2827 ha – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

10. Przyczyna Górna – działka nr 344/1 o powierzchni 0,2100 ha - przetarg wygrał Pan Tadeusz Machowski, który posiadał prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Przyczyna Górna – działka nr 37/2 o powierzchni 0,1200 ha – przetarg wygrał Pan Paweł Lewandowski za cenę 8150,00 zł brutto.

--------------------------------------------------------- W Y K A Z

Nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Wschowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

1. Położenie: Tylewice, Gm. Wschowa Numer działki: 65/3 Powierzchnia: 0,1192 ha Numer KW: 1174 Opis nieruchomości: niezabudowana Wartość nieruchomości: 3664,88 zł brutto Tytuł prawny: Skarb Państwa Przeznaczenie nieruchomości: Teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych

2. Położenie: Tylewice, Gm. Wschowa Numer działki: 124/2 Powierzchnia: 0,8814 ha Numer KW: 616 Opis nieruchomości: niezabudowana Wartość nieruchomości: 20646,06 zł brutto Tytuł prawny: Skarb Państwa Przeznaczenie nieruchomości: Teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych

3. Położenie: Tylewice, Gm. Wschowa Numer działki: 47/7 Powierzchnia: 0,6212 ha Numer KW: 49273 Opis nieruchomości: niezabudowana Wartość nieruchomości: 16066,18 zł brutto Tytuł prawny: Skarb Państwa Przeznaczenie nieruchomości: Teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych

4. Położenie: Tylewice, Gm. Wschowa Numer działki: 46/2 Powierzchnia: 0,1084 ha Numer KW: 199 Opis nieruchomości: niezabudowana Wartość nieruchomości: 3330,60 zł brutto Tytuł prawny: Skarb Państwa Przeznaczenie nieruchomości: Tren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych

5. Położenie: Tylewice, Gm. Wschowa Numer działki: 87/1 Powierzchnia: 0,2100 ha Numer KW: 49273 Opis nieruchomości: niezabudowana Wartość nieruchomości: 12605,04 zł brutto Tytuł prawny: Skarb Państwa Przeznaczenie nieruchomości: Teren aktywności ekonomicznej z przewagą funkcji usługowych

---------------------------------------------------------

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Łysinach, gmina Wschowa <>Przetargi odbędą się dnia 25 stycznia 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w Sali 206.

1. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 216/4 o pow. 0,1100 ha, nr KW 16978, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 5544,00 zł netto + 22% vat, wadium 700,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 900.

2. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 228/2 o pow. 0,1400 ha, nr KW 16978, niezabudowana, Teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 7532,00 zł netto + 22% vat, wadium 1000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 930.

3. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 164/1 o pow. 0,3200 ha, nr KW 46812, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 7808,00 zł + 22%vat, wadium 1000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.

4. Łysiny - gm. Wschowa, działka nr 261 o pow. 0,2100 ha, KW 907, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 4662,00 zł + 22%vat, wadium 600,00 zł. Przetarg odbędzie się o godzinie 1030.

5. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 263/2 o pow. 0,3100 ha, KW 16978, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 6882,00 zł + 22%vat, wadium 850,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1100.

6. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 258 o pow. 0,4800 ha, KW 46248, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 11712,00 zł + 22%vat, wadium 1500,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1130.

7. Łysiny – gm. Wschowa, działka nr 276/2 o pow. 0,2000 ha, KW 911, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 3820,00 zł + 22%vat, wadium 500,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1200.

8. Łysiny – gm.Wschowa, działka nr 275/2 o pow. 0,1060 ha, KW 911, niezabudowana, teren zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 2036,00 zł + 22%vat, wadium 250,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1230.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić do dnia 23 stycznia 2006 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy: 1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzeadży. 2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Radzińskiej w godz. od 800 do 1400.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/4/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/22 o powierzchni 0,0351 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/1/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości nie zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/23 o powierzchni 0,0294 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/3/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/24 o powierzchni 0,0294 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/2/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/27 o powierzchni 0,1081 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/5/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/28 o powierzchni 0,1077 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.

--------------------------------------------------------- GK-7004/17/6/05 Wschowa dnia, 29.11.2005r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 listopada 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się II przetarg dla nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej oznaczonej jako działka nr 442/26 o powierzchni 0,1168 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.Data publikacji: 2005-03-22 01:34:41 (6915 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]