Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza II przetarg ustny nieograniczony

GK-7014/497/2008                                                                                               Wschowa, dnia 17.12.2008r.

Zarząd Powiatu we Wschowie
 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach,
gmina Wschowa
 
I przetarg odbył się 13 listopada 2008r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego Wschowa. Przetarg odbył się na takich samych warunkach jak niniejsze ogłoszenie.

1.        W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
2.      
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
                         Numer ewidencyjny działki:
164/3 
                         Obręb: Olbrachcice
 (AM -2)
                         Powierzchnia działki: 2,8180 ha
(w tym około 1,60 ha teren pod zabudowę jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji
nie kolidujących z funkcją mieszkaniową)
                        Księga Wieczysta Nr: KW 4806

3.        Adres:
67-400 Wschowa, Olbrachcice 21
4.        Opis nieruchomości:

        Nieruchomość zabudowana położona we wschodniej części gminy Wschowa. Malownicza wieś o charakterze rolniczym, położona około 4 km od Wschowy. Działka gruntu nr 164/3 położona jest poza zwartą zabudową     Olbrachcic, przy wyjeździe do Góry Śląskiej. Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 305,          aczkolwiek wjazd na teren nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej położonej po jej wschodniej stronie.         Otoczenie stanowią lasy i uprawy rolne. Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
-budynek o nr ewidencyjnym 216
-budynek o nr ewidencyjnym 217
-budynek o nr ewidencyjnym 215 
-naziemny zbiornik gazu GASPOL
-grill murowany z wiatą drewnianą
-szopa
-murowane boksy 4szt.
-plac zabaw ze sprzętem
-ptaszarnia
-zbiornik na ścieki
-chodnik z płytek betonowych
-oczko wodne
-ogrodzenie z siatki
-ogrodzenie z żerdzi
5.        Cena wywoławcza nieruchomości: 850 000,00 zł brutto
(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto. Podatek VAT zwolniony.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
6.        Obciążenie nieruchomości:
nieruchomość jest wolna od obciążeń.
7.       
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2009r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, II piętro, sala nr 206,.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).
8.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na    nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach w kwocie
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy    złotych,00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie w PKO BP O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552,
z zaznaczeniem
„Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zabudowaną w Olbrachcicach."
 Dokonanie wpłaty powinno nastąpić  w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego we Wschowie      najpóźniej w dniu 16 lutego 2009r
. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
9.
           Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
10.     Wadium wygrywającego
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej  w przetargu.
11.         Wadium pozostałym uczestnikom przetargu,
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
12.     Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany,
przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie PKO BP. O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia    zawiadomienia.
13.         Wadium nie podlega zwrotowi,
jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od    zawarcia umowy.
14.         Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej  ponosi nabywca. Nieruchomość
sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku  ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
15.        Zarząd Powiatu
we Wschowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
16.          Dodatkowe
informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, pokój nr 219, tel. (065) 540-17-95, e-mail: katarzynawowczak@interia.eu, http://www.bip.wschowa.infoRozmiar: 112.00 KB
Data publikacji: 2008-12-17 15:18:27
Ilość pobrań: 1268

Data publikacji: 2008-12-17 14:55:48 (2435 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-12-17 15:18:27 Dodano za??cznik: (II_Przetarg_Olbrachcice_ogloszenie[344x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]