Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2008 roku.

Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2008 roku
dla nieruchomości niezabudowanych Powiatu Wschowskiego, położonych w rejonie ul. Zacisze, gm. Wschowa, woj. lubuskie.
 
  L. p
 
 Nr KW
 Nr działki
 Powierzchnia
działki  w   ha
 Położenie nieruchomości
 Przeznaczenie nieruchomości 


Cena
wywoławcza
brutto
 Cena uzyskana brutto Godzina
przetargu
Uwagi
 Przetarg  wygrali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 1.
KW  16294
dz. nr 402/3
 
0,0548 ha
 
Wschowa
rejon ul. Zacisze
 
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
   
 34 038zł
 
40 500zł  800
   
 niezabudowana
Pan/i  Andrzej i Alicja Krawiec
 2.
KW  16294
dz. nr 402/4
 
0,0551 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
 
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
 
 34 160 zł
 
34 526zł 930
 niezabudowana
Pani/i  Piotr i Bożena Jurkiewicz
 3.
              
KW  16294
 dz. nr 402/5
             

0,0560 ha

 
Wschowa
rejon ul. Zacisze
 
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
 
 34 648 zł
 
35 014zł
1100
 niezabudowana
Pan/i  Rafał Paweł Małucki
 4.
KW  16294
dz. nr 402/8
 
0,0569 ha
 
Wschowa
rejon ul. Zacisze
 
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
 
 35 014 zł
 
35 380zł
1230
 niezabudowana
Pan/i  Ewa Bura
 5.
KW  16294
dz. nr 403/5
 
0,0839 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze
 
Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.*
 
 45 750 zł
 
.............
1400
 niezabudowana
Do przetargu nikt się nie zgłosił.
  Wywieszono, dnia 12 grudnia 2008r.
Zdjęto:

 Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2008-12-18 14:16:55
Ilość pobrań: 1300

Data publikacji: 2008-12-18 14:07:10 (2499 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-12-18 14:16:55 Dodano za??cznik: (Informacja_o_PRZETARGU_12[345x1].doc) Katarzyna Borowska
2008-12-19 15:12:08 aktualizacja danych Katarzyna Borowska
2008-12-19 15:13:18 aktualizacja danych Katarzyna Borowska

[ Wróć ]