Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu we Wschowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa położonych  w Łysinach i Wygnańczycach , gmina Wschowa, woj. lubuskie przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykazy wywieszone są w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Pl. Kosynierów 1c, na II piętrze, jak również na stronie internetowej www.bip.wschowa.info

Wykaz ogłasza się dnia 22.01.2009r.


 

L. p
nieruchomość 
z oznaczeniem KW
oznaczenie geodezyjne nieruchomości
powierzchnia
nieruchomości
w   ha

opis nieruchomości
przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie
zagospodarowania
przestrzennego
forma oddania nierucho-mości
cena
sposób
zapłaty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 1.
Łysiny
KW nr  6822
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-2
obręb:
Łysiny
dz. nr 233
0,0700 ha


 

Wieś Łysiny położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Zabudowa odsunięta jest od drogi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Lokalizacja posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu( energia elekt., wodociąg wiejski)
Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego
NR XLII/405/06
Rady Miejskiej we Wschowie leży na terenie oznaczonym symbolem
„MP”
, co oznacza tereny przeznaczone z przewagą zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcja mieszkaniową.*
   
Sprzedaż
Brutto
17 080zł
Netto
14 000 zł
VAT
3 080 zł
 Cena nierucho-
mości uzyskana
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy prze-noszącej własność.
  
 2.
Łysiny
KW nr  6822
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-2
obręb:
Łysiny
dz. nr 235
0,0300 ha
Wieś Łysiny położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Zabudowa odsunięta jest od drogi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Lokalizacja posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu( energia elekt., wodociąg wiejski)
Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony
 ul. Wiejskiej.
Sprzedaż
Brutto
7 320 zł
Netto
1 320 zł
VAT
6 000 zł
 3.
              
Wygnańczyce
KW nr  16294
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
AM-3
Obręb:
Wygnańczych
dz. nr 220/2

0,1863 ha

Wieś Wygnańczych położona jest na drodze ze Wschowy do Sławy. Zabudowa odsunięta jest od drogi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw zielonych. Kształt działki jest nieregularny, teren płaski lekko unoszący się w kierunku zachodnim. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Powierzchnię działki porasta dzika roślinność typu trawiastego. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu (energia elektryczna).
Sprzedaż 
Brutto
30 500 zł
Netto
25 000 zł
VAT
5 500 zł
*nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy,  sprzedający  nie  bierze    odpowiedzialności za ewentualne różnice.
*Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, termin złożenia wniosków  przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1i2 upływa zgodnie z zapisem w ustawie.


wykaz nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa
Rozmiar: 0.00 KB
Data publikacji: 2009-01-22 09:13:21
Ilość pobrań: 1032

Data publikacji: 2009-01-22 09:00:41 (2434 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-01-22 09:13:21 Dodano za??cznik: wykaz nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa (wykaz_Lysiny___Pszczolkowo[369x1].doc) Katarzyna Borowska

[ Wróć ]