Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2009 roku

Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2009 roku.
 W dniu 25 lutego 2009 roku w sali nr 206 w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej Powiatu Wschowskiego położonych we Wschowie w rejonie ul. Zacisze i przy
ul. Wolsztyńskiej.
 

L. p
Nr KW
Nr działki
Powierzchnia
działki  w   ha
Położenie nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 


Cena
wywoławcza
brutto
Cena uzyskana brutto
Godzina
przetargu
Przetarg wygrali
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1.
KW  16294
dz. nr 403/5
0,0839 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze

Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
45 750 zł
57 950zł
800
Pan Zbigniew Czajkowski
2.
KW  16294
dz. nr 403/7
0,0620 ha
Wschowa
rejon ul. Zacisze

Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego  m. Wschowa leżą na terenie oznaczonym symbolem DN- 51 MN, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
35 746 zł
36 112zł
900
Pan Mariusz Szymański
3.
KW  16080
dz. nr 442/27
dz. nr 442/33

0,1231ha
Wschowa
ul.  Wolsztyńska

Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.
74 420 zł
-
1000
Do przetargu nikt się nie zgłosił
4.
KW  16080
dz. nr 442/28
dz. nr 442/34

0,1128 ha
Wschowa
ul . Wolsztyńska

Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.
62 220 zł
-
1100
Do przetargu nikt się nie zgłosił
5.
KW  16080
dz. nr 442/26
dz. nr 442/32

0,1311 ha
Wschowa
ul . Wolsztyńska

Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.
150 000 zł
-
1200
Do przetargu nikt się nie zgłosił
   Wywieszono dnia 25 lutego 2009r.Data publikacji: 2009-02-26 08:56:49 (2389 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu

[ Wróć ]