Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rokowania dzia?ek we Wschowie przy ul. Wolszty?skiej

Zarząd Powiatu Wschowskiego

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603/, Uchwały nr XXI/114/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego
 

I.                   Nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/26 o powierzchni 0,1168 ha i 442/32 o powierzchni 0,0143 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową. Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie półzwartej o powierzchni zabudowy 330,53m2, budowany w technologii tradycyjnej, dach kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa metalowa, instalacje elektryczna i odgromowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Rokowania odbędą się dnia 18 czerwca 2009 roku o godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w wysokości 30 000,00zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy/.

II.                Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/27 o powierzchni 0,1081 ha i 442/33 o powierzchni 0,0150 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 420,00 zł brutto /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Rokowania odbędą się dnia 18 czerwca 2009 roku o godz. 1100. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w wysokości 14 000,00zł /słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 groszy/.

III.             Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/28 o powierzchni 0,1077 ha i 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62 220,00 zł brutto /słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Rokowania odbędą się dnia 18 czerwca 2009 roku o godz. 1200. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w wysokości 14 000,00zł /słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 groszy/.

 

1.       Dla przedmiotowych nieruchomości odbyły się dwa przetargi: w dniu 15 grudnia 2008 roku i 25 lutego 2009 roku.

2.       Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr…… o pow……….”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 15 czerwca 2009 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/

3.              Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki do dnia 15 czerwca 2009 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 0552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.

4.              Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 800 do 1500.

5.              Warunki dla nabywcy:

1)Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży.
2)Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości prze podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia rokowań zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3)Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
6. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
 Wywieszono w dniu:

 Data publikacji: 2009-04-22 11:54:10 (2289 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]