Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rokowania Olbrachcice

Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
na podstawie 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/, Uchwały Nr XX/111/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego
 

  1. Nieruchomość zabudowana położona w Olbrachcicach, gmina Wschowa na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 164/3 o powierzchni 2,8180 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 4806. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo na terenie oznaczonym „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej lub obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a częściowo na terenach ozn. symbolem „R” przeznaczonych pod tereny z przewagą użytkowania rolniczego.  Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
- budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 656,00 m2,
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 77,55m2,
- budynek inwentarski o pow. użytkowej 31,99m2,
- naziemny zbiornik gazu Gaspol
- grill murowany z wiatą drewnianą
- szopa z wiatą drewnianą
- murowane boksy do hodowli zwierząt futerkowych
- plac zabaw ze sprzętem
- ptaszarnia
- zbiornik na ścieki
- chodnik z płytek betonowych
- oczko wodne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł /słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług
 Rokowania odbędą się dnia 17 września 2009 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
  1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
  2. Na przedmiotową nieruchomość odbyły się dwa przetargi: w dniu 13 listopada 2008 roku i w dniu 18 lutego 2009 roku zakończone wynikiem negatywnym.
  3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Olbrachcicach”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 15 września 2009 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/
  1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w kwocie 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy/. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 15 września 2009 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 800-1500.
  3. Warunki dla nabywcy:
1)      Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży.
2)      Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości prze podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia rokowań zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3)      Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
  1. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
 Wywieszono w dniu 06.07.2009r.

 Data publikacji: 2009-07-29 09:26:31 (2588 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]