Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rokowania wiaty

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza rokowania na sprzedaż wiaty Powiatu Wschowskiego położonej we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów wraz z gruntem w udziale 2526/7638 o powierzchni 0,2526 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1269/8, nr KW 7033

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  Powiatu Wschowskiego zabudowana budowlą w postaci częściowo obudowanej wiaty oraz udział w działce 1269/8 w wielkości 2526/7638 o powierzchni 0,2526 ha.

 Wiata:

- powierzchnia zabudowy – 914,00m2,

- powierzchnia użytkowa – 863,48m2,

- kubatura – 5886m3,

Ściany kontr. metalowa, fundamenty – stopy betonowe, stropodach – konstrukcji metalowej, połać kryta eternitem falistym, posadzki – betonowe, stolarka – bramy i drzwi metalowe, naświetla z pustaków szklanych, instalacje – elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

Udział gruntu pod wiatą na działce nr 1269/8 przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wynosi 2526/7638 części co odpowiada  powierzchni 0,2526 ha. Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość  położona jest w terenie oznaczonym w planie symbolem  G-98-U, P.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 235 000,00 zł /słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.

 Rokowania odbędą się dnia 20 stycznia 2010 roku o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w kwocie 30 000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy/.
 

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się dwa przetargi: w dniu 16 września 2009 roku i w dniu 19 listopada 2009 roku zakończone wynikiem negatywnym.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wiatą ”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 18 stycznia 2010 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w kwocie 30 000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy/. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 18 stycznia 2010 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.

 Warunki dla nabywcy:
 

1.Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w rokowaniach, a następnie zawrzeć ze Starostą umowę kupna-sprzedaży.

2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godzinach od 700 do 1500.

 Zastrzega się możliwość odwołania rokowań z podaniem uzasadnionej przyczyny.
  Wywieszono w dniu: 16 grudnia 2009 roku
Zdjęto w dniu:

 Data publikacji: 2009-12-16 14:03:40 (2291 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]