Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Przetarg nieograniczony

                       Starostwo Powiatowe we Wschowie
                        www.wschowa.info
 Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
Nieruchomość zabudowana położona w Olbrachcicach, gmina Wschowa na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 164/3 o powierzchni 2,8180 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 4806. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo na terenie oznaczonym „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej lub obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a częściowo na terenach ozn. symbolem „R” przeznaczonych pod tereny z przewagą użytkowania rolniczego.  Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
- budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 656,00 m2,
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 77,55m2,
- budynek inwentarski o pow. użytkowej 31,99m2,
- naziemny zbiornik gazu Gaspol
- grill murowany z wiatą drewnianą
- szopa z wiatą drewnianą
- murowane boksy do hodowli zwierząt futerkowych
- plac zabaw ze sprzętem
- ptaszarnia
- zbiornik na ścieki
- chodnik z płytek betonowych
- oczko wodne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800 000,00 zł /słownie: osiemset tysięcy złotych/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2010 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
1.      Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2.      Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy/. Wadium należy wpłacić do dnia 29 marca 2010 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
3.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 800-1500.
4.      Warunki dla nabywcy:
1)      Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży.
2)      Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości prze podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3)      Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
   Wywieszono w dniu: 21.01.2010r.Data publikacji: 2010-02-08 08:30:52 (3444 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]