Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Komunikat Starosty Powiatu Wschowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodno?ci ksi?g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomo?ci.

Komunikat Starosty Powiatu Wschowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
  Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1770), Starosta Wschowski informuje mieszkańców Powiatu Wschowskiego o konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
  Procedura realizacji powyższego działania:
 

  1. Aby nieodpłatnie uzyskać numer księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, należy skierować, bądź skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie (Pl. Kosynierów 1c, 67- 400 Wschowa) pokój nr 219, telefon kontaktowy: 0655401795.
  2. Należy zapoznać się z treścią działu I–go KW, który obejmuje oznaczenie nieruchomości (położenie, nr-y działek ewidencyjnych, powierzchnie , sposób korzystania i inne) oraz działu II-go, obejmującego wpisy dotyczące prawa własności i użytkowania wieczystego. Wgląd do ksiąg jest nieodpłatny. Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać w obecności pracownika sądu. Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Wglądu do danej księgi wieczystej można również dokonać zamawiając odpis KW w Sądzie Rejonowym we Wschowie.
·         w przypadku niezgodności działu I–go należy zgłosić ten fakt w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego we Wschowie .
·         w sytuacji, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości lub gdy niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego nieruchomości, w wyniku bezpośredniego następstwa prawnego, w związku z czym stan ujawniony w księdze wieczystej utracił aktualność, osoba uprawniona powinna złożyć w Sądzie Rejonowym we Wschowie wniosek o wpis prawa w księdze wieczystej. Jako podstawę wpisu należy przedłożyć umowę sprzedaży nieruchomości sporządzoną w formie aktu notarialnego, ostateczną decyzję administracyjną, prawomocne orzeczenie sądu, akt własności zmieni, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, postanowienie o nabyciu spadku lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.
  1. Wnioski do sądu składa się na odpowiednich formularzach (drukach), które można uzyskać w Sądzie Rejonowym.
  2. Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu Wschowskiego księgi wieczyste prowadzone są przez:
Sąd Rejonowy we Wschowie
IV wydział Ksiąg Wieczystych
Plac Kosynierów 1c
67- 400 Wschowa
tel. 540-15-41
fax. 540-15-42
 5.        Ponadto Starosta Wschowski informuje, że w pokoju nr 219 Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru działa PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY dostępny dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego w dniach roboczych w godzinach pracy Starostwa tj.:
- poniedziałek             7:00  –16:00
- wtorek- czwartek      7:00 – 15:00
- piątek                         7:00 – 14:00
  

 Data publikacji: 2010-05-17 12:36:29 (3512 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-07-20 12:20:43 zalecenia pokontrolne Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]