Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Przetarg nieograniczony dla nieruchomo?ci przy ul Wolszy?skiej we Wschowie

Zarząd Powiatu Wschowskiego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
 I.                   Nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/26 o powierzchni 0,1168 ha i 442/32 o powierzchni 0,0143 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową. Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 305,242, budowany w technologii tradycyjnej, dach kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa metalowa, instalacje elektryczna i odgromowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 roku o godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
II.                Nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/25 o powierzchni 0,0884 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową. Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 135,68m2, budowany w technologii tradycyjnej, dach kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa metalowa, instalacje elektryczna i odgromowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 roku o godz. 1030. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
III.             Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/27 o powierzchni 0,1081 ha i 442/33 o powierzchni 0,0150 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 roku o godz. 1100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5500,00zł /słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy/.
IV.              Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/28 o powierzchni 0,1077 ha i 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 roku o godz. 1130. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 15 listopada 2010 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 65 540 17 95 w godz. od 800 do 1500.
Warunki dla nabywcy:
1)Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży.
2)Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
  

 Data publikacji: 2010-10-15 09:37:08 (2511 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-11-15 10:11:34 b??d pisarki Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]