Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Radzy? przetarg ograniczony

Starosta Wschowski  ogłasza I przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Radzyniu, gmina Sława
 Przetargi odbędą się dnia 15 grudnia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c w sali 206
 

1.         Radzyń – gm. Sława, działka nr 53/6 o pow. 0,0169 ha, KW brak, niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi publicznej, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł brutto /słownie: pięć tysięcy złotych brutto/, wadium 500,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.

2.         Radzyń – gm. Sława, działka nr 53/7 o pow. 0,0206 ha, KW brak, niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi publicznej, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł brutto /słownie: siedem tysięcy złotych brutto/, wadium 700,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1030.

3.         Radzyń - gm. Sława, działka nr 53/8 o pow. 0,0145 ha, KW brak, niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi publicznej, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł brutto /słownie: cztery tysiące złotych brutto/, wadium 400,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1100.

 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 

Wadium należy wpłacić do dnia 13 grudnia 2010 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

 Warunki dla nabywcy:
  1. Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą umowę kupna-sprzedaży.
  2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Pani Małgorzaty Olejniczak w godz. od 8:00 do 14:00.

 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Wywieszono w dniu 08.11.2010r.

 Data publikacji: 2010-11-08 10:01:11 (2357 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]