Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Informacja o wynikach przetargów

        Wschowa, dnia 09.03.2011r.
    INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW
  W  dniu 9 marca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wschowskiego
 1. Olbrachcice – gm. Wschowa, własność Powiatu Wschowskiego, działka nr 104/4 o pow. 0,4797 ha, nr KW ZG1W/1034/, niezabudowana, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona częściowo na terenach ozn. symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową , a częściowo na terenach ozn. R - przeznaczonych pod tereny z przewagą użytkowania rolniczego. Działka położona w strefie ochrony sanitarnej. Cena wywoławcza wynosiła 6100,00 zł brutto /słownie: sześć tysięcy sto złotych/ Przetarg zakończyła się wynikiem pozytywnym, przetarg wygrali Państwo Ludwika i Artur Ćwik za cenę 6200,00 zł brutto.
 2.  Tylewice – gm. Wschowa, własność Skarbu Państwa, działka nr 91/4 o pow. 0,1722 ha, nr KW- ZG1W/1549/, niezabudowana, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na zabudowę jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Cena wywoławcza wynosiła 34 000,00 zł brutto /słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych/. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.
 3. Krążkowo – gm. Sława, własność Skarbu Państwa, działka nr 384/4 o pow. 0,1100 ha, nr KW- ZG1W/22105/8, niezabudowana, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Cena wywoławcza wynosiła 14 000,00 zł brutto /słownie: czternaście tysięcy złotych/. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.
 4. Radzyń - gm. Sława, działka nr 53/8 o pow. 0,0145 ha, KW ZG1W/22096/1, niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi publicznej, w planu zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosiła 4 000,00 zł brutto /słownie: cztery tysiące złotych brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, do przetargu nikt się nie zgłosił.
  Wywieszono w dniu: 09.03.2011 r.
Zdjęto w dniu:

 Data publikacji: 2011-02-11 10:09:50 (2509 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-03-09 11:49:55 aktualizacja Ma?gorzata Olejniczak
2011-03-09 11:51:58 aktualizacja danych Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]