Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego przy ulicy Wolszty?skiej

Zarząd Powiatu Wschowskiego

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
 I.                   Nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/26 o powierzchni 0,1168 ha i 442/32 o powierzchni 0,0143 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową. Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 305,242, budowany w technologii tradycyjnej, dach kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa metalowa, instalacje elektryczna i odgromowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2011 roku o godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
II.                Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/27 o powierzchni 0,1081 ha i 442/33 o powierzchni 0,0150 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/. Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2011 roku o godz. 1030. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5500,00zł /słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy/.
III.             Nieruchomość niezabudowana Powiatu Wschowskiego położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/28 o powierzchni 0,1077 ha i 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na działalność produkcyjną i usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/. Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2011 roku o godz. 1100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 29 marca 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 65 540 17 95 w godz. od 800 do 1500.
Warunki dla nabywcy:
1)W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna sprzedaży.
2)Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Wywieszono w dniu: 24.02.2011r.
  

 Data publikacji: 2011-02-24 08:25:01 (2848 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]